direct naar inhoud van 2.16 Beleidsnota hoogbouw
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

2.16 Beleidsnota hoogbouw

In oktober 2008 is de beleidsnota hoogbouw 'Ruimte door hoogbouw' vastgesteld. Deze nota geeft de koers aan voor hoogbouw in Apeldoorn. De nota heeft alleen betrekking op gebouwen hoger dan 25 m in het stedelijk gebied van Apeldoorn. In het hoogbouwbeleid speelt de Grote Lijn een centrale rol. De Grote Lijn loopt langs het Apeldoorns Kanaal en vanaf het Apeldoorns Kanaal langs de spoorlijn naar het westen. In deze zone is hoogbouw vanuit stedenbouwkundig perspectief zonder meer verantwoord, mits landschappelijk juist geplaatst en passend bij de karakteristiek van de omgeving. Buiten de Grote Lijn is ook hoogbouw mogelijk, maar dat vraagt om maatwerk en inpassing in de bestaande structuur. Hier wordt hoogbouw alleen op basis van een concreet initiatief afgewogen. Een hoogte van 70 meter geldt buiten de Grote Lijn als maximum.

Na een positieve stedenbouwkundige conclusie wordt ieder hoogbouw-initiatief getoetst aan een Hoogbouw Effect Rapportage. Deze toetsing is gericht op het minimaliseren van hinder door het gebouw zelf en het gebruik van gebouw en omgeving.

Voor het stadsdeel Kanaalzone/Kanaaloevers is bepaald dat er mogelijkheden zijn voor inpassing van hoogbouw. Hoogbouw is mogelijk, in samenhang met de ruimtelijke structuur van Zuid en als onderdeel van de enscenering van het tracé van het Kanaal door de stad. Inzetten op kwaliteitsverbetering openbare ruimte en aandacht voor relatie met verscholen woonmilieus van de Maten zijn thema's bij de herontwikkeling.

In de Hoogbouwnota wordt voorgesteld dat voor gebouwen hoger dan 25 meter een zogenaamde Hoogbouw Effect Rapportage wordt gemaakt. Hierin moet worden aangetoond of de hoogbouw de gewenste kwaliteitsverbetering bewerkstelligt.