Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 3.5 Procedureregels

1 Procedureregels bij vrijstelling

Een beslissing omtrent het verlenen van een vrijstelling wordt niet genomen dan nadat belanghebbenden gedurende twee weken, na publicatie van het voornemen tot het verlenen van vrijstelling in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk zienswijzen tegen die voorgenomen vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

2 Procedureregels bij wijziging en uitwerking ingevolge artikel 11 WRO
  1. Het ontwerp van een wijziging of uitwerking ligt gedurende twee weken ter inzage. De terinzagelegging wordt bekendgemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze en door publicatie in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het ontwerp van de wijziging of uitwerking schriftelijk zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.
  2. Aan indieners van zienswijzen wordt de gelegenheid geboden hun zienswijzen mondeling toe te lichten.
  3. Het besluit tot vaststelling van een wijziging of uitwerking vermeldt in ieder geval wat omtrent de ingekomen zienswijzen is overwogen. Aan indieners van zienswijzen wordt een afschrift van het besluit tot vaststelling gezonden.
  4. Na vaststelling van de wijziging of uitwerking door burgemeester en wethouders is het in de leden 2 tot en met 7 van artikel 11 WRO bepaalde van overeenkomstige toepassing.

3 Procedureregels bij aanlegvergunning

Bij het verlenen van een aanlegvergunning als bedoeld in artikel 3.2 geldt de procedure zoals vervat in de artikelen 44 en verder van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.