Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.9 Detailhandelsdoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor detailhandelsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. detailhandel;
  2. uitsluitend woningen die aanwezig waren op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan;
  3. tuin en/of erf;
  4. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak zie plankaart zie plankaart  
Bijgebouwen en overkappingen bij de (bedrijfs)- woning 50 m , mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt; 20 m is in ieder geval toegestaan bijgebouw 3 m bijgebouw 5 m
overkapping 3 m
- situering minimaal 3 m achter de lijn, waarin de voorgevel van de (bedrijfs)woning is gebouwd
- bij vastbouwen aan de (bedrijfs)woning van bijgebouw maximaal aan n zijde en aan de achtergevel van de woning
- bij een aan de (bedrijfs)woning aangebouwd bijgebouw of overkapping waarvan het dakvlak in het verlengde van het dakvlak van de woning ligt mag op de hoogte van het dakvlak van de woning worden aangesloten
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
 

3 Vrijstellingsbevoegdheid wonen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 onder b, ten behoeve van het op de begane grondverdieping gebruiken en inrichten van ruimten voor wonen, mits:

  1. daardoor het karakter en de functie van het gebied -overwegend een winkelgebied- niet onevenredig worden aangetast;
  2. op geen van de gevels van de woningen, bij voltooiing, de geluidsbelasting vanwege een weg de ter plaatse toegestane voorkeurswaarde krachtens de Wet geluidhinder overschrijdt;
  3. voldaan wordt aan overige relevante natuur- en milieuregelgeving.