Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.8 Bedrijfsdoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a Bedrijven

Daarbij geldt dat:

1 Milieuzone 1

Ter plaatse van de aanduiding "Milieuzone 1" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in milieucategorie 1, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen.

2 Milieuzone 2

Ter plaatse van de aanduiding "Milieuzone 2" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in de milieucategorieŽn 1 en 2, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen.

3 Specifieke bedrijven

Ter plaatse van de navolgende aanduiding zijn tevens toegestaan:

Straatnaam Nr Bedrijf Sbi-code Aanduiding op plankaart
Carrouselweg 23 Kermisexploitatiebedrijf 714 ke
Carrouselweg 29 Kermisexploitatiebedrijf 714 ke
Carrouselweg 37 Kermisexploitatiebedrijf 714 ke
Carrouselweg 39 Kermisexploitatiebedrijf 714 ke
Carrouselweg 41 Kermisexploitatiebedrijf 714 ke
Carrouselweg 43 Kermisexploitatiebedrijf 714 ke
Eendrachtstraat 24 Autoreparatiebedrijf 501 a
Eendrachtstraat 58 Autohandel
501 ah
Eendrachtstraat 80 Studio 921,922 st
Eendrachtsstraat 82 Handel in auto- en motorfietsonderdelen 503, 504 amh
Hattemse beek 61 Autoreparatiebedrijf 501 a
Hattemseweg 9 Autoreparatiebedrijf 501 a
Hattemseweg 31 Autoreparatiebedrijf (achterterrein) 501 a
Hattemseweg 46 Autoreparatiebedrijf 501 a
Hattemseweg 51 Autoreparatiebedrijf 501 a
Hattemseweg 72 Kermisexploitatiebedrijf 714 ke
Hoenderparkweg 6 Schildersbedrijf 45 s
Hoenderparkweg 70 Machinefabriek 29.1 m
Hoenderparkweg 48 Bouwbedrijf 45 b
Hoenderparkweg 48 Machineverhuurbedrijf 713 (maximaal categorie 2 bedrijf) mv
Hoenderparkweg 82 Autopoets- deconserveerbedrijf 5020.5 ad
Hoenderparkweg 92 Dineruitzendingsbedrijf (catering) 5552 c
Hoenderparkweg 92 Autopoets- deconserveerbedrijf 5020.5 ad
Holthuis 20 Houtdraaierij 2010.1 h
Holthuis 40 Bouwbedrijf 45 b
Jachtlaan 283 Schildersbedrijf 45 s
Richtersweg 53 Autoreparatiebedrijf 501 a
Ruimzichtlaan 18 Bouwbedrijf 45 b
Ugchelseweg 99a Autohandel
(achterterrein)
501 ah
Veenweg 3 Kermisexploitatiebedrijf 714 ke
Westenenkerzijweg
19 Autoreparatiebedrijf 501 a

met de daarbij behorende bouwwerken.

b Overig
 1. verkooppunten voor motorbrandstoffen zonder LPG, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 2. verkooppunten voor motorbrandstoffen met LPG, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 3. een bedrijfswoning en woonwagens, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 4. tuin en/of erf;
 5. ontsluitingswegen;
 6. fiets- en voetpaden;;
 7. groenvoorzieningen;
 8. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Niet toegestane bedrijven

Niet toegestaan zijn:

a Artikel 2.4 Ivb-bedrijven

Inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4. van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn niet toegestaan.

b Detailhandelsbedrijven
 1. Detailhandelsbedrijven zijn niet toegestaan, met uitzondering van: detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
 2. niet voor particulieren toegankelijke detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten;
 3. detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en machinerieŽn ten behoeve van bedrijven.
c Bedrijven vallende onder het Besluit Externe Veiligheid,

met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen met LPG

3 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 4 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte/inhoud Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van gebouwen ter plaatse van de aanduiding (vm) (vml) - 100 % van het bebouwingsvlak, tenzij anders op de plankaart is aangegeven
- 600 m≥ per bedrijfswoning en 400 m≥ per woonwagen
zie plankaart zie plankaart afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens: ten minste 5 m (4a)
- afstand van woonwagens tot de zijdelingse perceelsgrens: ten minste 2,50 m
- woonwagens zijn uitsluitend toegestaan binnen het bebouwingsvlak waar dat op de plankaart met "w" is aangegeven, waarbij het cijfer het maximale aantal woonwagens aangeeft
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen en woonwagens 50 m≤ bijgebouw: 3 m bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoningc.q. woonwagen of het verlengde daarvan worden opgericht (4b)
- afstand bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens: ten minste 5 m (4a)
Gebouwen en luifels voor verkooppunten motorbrandstoffen ter plaatse van de aanduiding (vm) - 75 m≤ voor gebouwen
- 250 m≤ voor luifels
  5 m  
Andere bouwwerken , niet zijnde overkappingen     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overig: 2 m
erf- en terreinafscheidingen vůůr (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiŽnteerde gevel(s): maximale hoogte 1 m

4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 3 bepaalde:

 1. om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijgebouwen te verkleinen tot een afstand van tenminste 3 m;
 2. dat bijgebouwen bij de bedrijfswoning of woonwagen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning c.q. woonwagen of het verlengde daarvan mogen worden gebouwd, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet onaanvaardbaar is.

5 Vrijstelling bedrijven

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 1 onder a sub 1 t/m 3bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan in de betreffende zone is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan. De vrijstelling wordt uitsluitend verleend indien geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

6 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vůůr de bebouwing aan de wegzijde niet is toegestaan.

7 Specifieke gebruiksbepaling voor verkooppunt motorbrandstoffen

Ten aanzien van het verkooppunt motorbrandstoffen gelden de volgende bepalingen:

 1. de op grond van lid 3 toegestane bebouwing mag worden gebruikt als technische ruimte, zoals werkplaatsen, en als servicegebouw, waaronder in ieder geval begrepen winkel, magazijn en sanitaire ruimten, zulks ten dienste van het verkooppunt motorbrandstoffen;
 2. in het onder lid 7 sub a genoemde servicegebouw zijn geen afzonderlijke ruimten voor detailhandel toegestaan;
 3. al dan niet zelfstandige horecaruimten in de zin van cafť/bar, restaurant, snackbar, et cetera zijn niet toegestaan. Buffetverkoop en verkoop uit automatiek zijn, als onderdeel van de detailhandelsactiviteiten, wel toegestaan;
 4. bij beŽindiging van het verkooppunt motorbrandstoffen dienen ondergeschikte nevenactiviteiten in de zin van detailhandel eveneens te worden beŽindigd.