Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.7 Kantoordoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor kantoordoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. kantoordoeleinden en/of zakelijke dienstverlening;
  2. parkeervoorzieningen waaronder een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding;
  3. maximaal twee toegangen tot een ondergrondse parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van of binnen een afstand van 50 meter aan weerszijden van de aanduiding "toegang parkeergarage";
  4. onderdoorgang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
  5. tuin en/of erf;
  6. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Minimale of maximale goothoogte Minimale of maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen 100 % van het bebouwingsvlak, tenzij anders op de plankaart is aangegeven zie plankaart zie plankaart - een ondergrondse parkeergarage tot 1,5 m boven peil is toegestaan ter plaatse van de aanduing "parkeergarage toegestaan"
- ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" dient te worden voorzien in een onderdoorgang van minimaal 8 m hoog
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
 

3 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 2 bepaalde dat bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bebouwingsgrens, indien dit past in het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld.

4 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.