Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.6 Horecadoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Horecadoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. horeca, met uitzondering van nachtclubs, bar-dancings en discotheken, met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen, en
  2. ten hoogste één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak zie plankaart zie plankaart  
Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning 50 m², mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt; 20 m² is in ieder geval toegestaan bijgebouw: 3 m bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m
- situering minimaal 3 m achter de lijn, waarin de voorgevel van de bedrijfswoning is gebouwd ( 3 )
- bij vastbouwen aan de bedrijfswoning van bijgebouw maximaal aan één zijde en aan de achtergevel van de woning
- bij een aan de bedrijfswoning woning aangebouwd bijgebouw of overkapping waarvan het dakvlak in het verlengde van het dakvlak van de woning ligt mag op de hoogte van het dakvlak van de woning worden aangesloten
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
 

3 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 2 bepaalde dat bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bebouwingsgrens, indien dit past in het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld