Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.4 Bijzondere woondoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bijzondere woondoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. woning;
  2. zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van zorg en verpleging;
  3. tuin en/of erf;
  4. nutsvoorzieningen;
  5. maatschappelijke voorzieningen op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;

een en ander met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Toegestane (zorg)woningen

Als (zorg)woningen zijn uitsluitend toegestaan gestapelde (zorg)woningen.

3 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 4 opgenomen specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
(Zorg)woningen bebouwingsvlak zie plankaart, met inachtneming van aanduidingsgrenzen zie plankaart, met inachtneming van aanduidingsgrenzen (4a)  
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overig: 2m
erf- en terreinafscheidingen op de als tuin aangeduide grond: 1 m (4c)

4 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 3 bepaalde:

  1. voor het overschrijden van de maximale hoogte van een (zorg)woning met niet meer dan 3,50 meter tot een maximum van 1/3 van het grondoppervlak van het gebouw ten behoeve van ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen liftkokers en installatieruimten;
  2. ten behoeve van het bouwen van erfafscheidingen op hoekpercelen tot een hoogte van 2 meter, indien dit met het oog op het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.

5 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin of erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.