Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.19 Leidingen

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor de dubbelbestemming leidingen aangewezen gronden zijn, behalve voor de aldaar voorkomende hoofdbestemming, mede bestemd voor:

  1. een ondergrondse gastransportleiding, ter plaatse van de aanduiding gastransportleiding.

2 Bebouwing

Op de gronden als bedoeld in lid 1 mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de leiding worden gebouwd.

3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de in lid 1 bedoelde hoofdbestemming, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding en ter zake vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.