Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.16 Bos en natuurgebied

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bos en natuurgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. behoud, bescherming en versterking van het bos en de natuurwaarden;
  2. fiets-, voet- en ruiterpaden;
  3. beheer, herstel en onderhoud van landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen, ter plaatse van de aanduiding "beken en sprengen";
  4. een ponyclub, ter plaatse van de aanduiding;

met de daarbij behorende andere bouwwerken.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen ten behoeve van de ponyclub 20 mē 3 m 5 m - uitsluitend binnen de aanduiding
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     lichtmasten: 10 m
overig: 2 m
- ter plaatse van de aanduiding "beken en sprengen" mogen uitsluitend bouwwerken worden opgericht ten behoeve van het beheer hiervan (3)
- van de hoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd

3 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing anders dan ten behoeve van het beheer van de beken en sprengen, indien en voor zover:

  1. uit overleg met de beheerder van de beek of spreng blijkt, dat daartegen uit hoofde van dat beheer geen bezwaar bestaat;
  2. de landschappelijke en ecologische waarden van de beek of spreng niet worden aangetast.

4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van het bos en/of het natuurgebied nadere eisen stellen aan de omvang en situering van andere bouwwerken.

5 Aanlegvergunning

Artikel 3.2 is van toepassing op gronden als bedoeld in lid 1 sub c (beken en sprengen).

Bij Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 14-01-2009 is goedkeuring onthouden aan:

6 Wijzigingsbevoegdheid naar verblijfsgebied

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd gronden met de nadere aanduiding "wijzigingsbevoegdheid verblijfsgebied" te wijzigen in de bestemming Verblijfsgebied als bedoeld in artikel 2.14, mits:

  1. de wijziging op basis van een door burgemeester en wethouders aanvaardbaar geacht stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan geschiedt;
  2. voldaan wordt aan relevante natuur- en milieuregelgeving;
  3. ter plaatse van de aanduiding "beken en sprengen" de bepalingen betreffende "beken en sprengen" als bedoeld in lid 1 sub c en lid 2, in acht worden genomen;

waarbij bij de wijziging,

  1. de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid verblijfsgebied" maximaal 5 m mag worden verschoven.