Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.13 Spoorwegdoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor spoorwegdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. spoorwegen;
  2. bermen, andere groenvoorzieningen en watergangen;
  3. wegen;
  4. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder in ieder geval begrepen stationsgebouwen, overkappingen, tunnels, bruggen, geluidwerende voorzieningen en afschermingen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen en overkappingen     3 m  
Andere bouwwerken     antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m ( 3a)
 

3 Vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 2 bepaalde:

  1. ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.