Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.10 Sport- en recreatieve doeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor sport- en recreatiedoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. sport en recreatie, niet zijnde verblijfsrecreatie;
  2. nutsvoorzieningen;
  3. evenementen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak zie plankaart zie plankaart  
Bijgebouwen en overkappingen bij de (bedrijfs)- woning 50 m , mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt; 20 m is in ieder geval toegestaan bijgebouw 3 m bijgebouw 5 m
overkapping 3 m
- situering minimaal 3 m achter de lijn, waarin de voorgevel van de (bedrijfs)woning is gebouwd
- bij vastbouwen aan de (bedrijfs)woning van bijgebouw maximaal aan n zijde en aan de achtergevel van de woning
- bij een aan de (bedrijfs)woning aangebouwd bijgebouw of overkapping waarvan het dakvlak in het verlengde van het dakvlak van de woning ligt mag op de hoogte van het dakvlak van de woning worden aangesloten