Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 1.2 Wijze van meten en berekenen

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten en berekend:

1 (bouw)hoogte van bouwwerken

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt, waarbij ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen afvoerkanalen van beperkte omvang, niet worden meegerekend.

2 goothoogte van bouwwerken

De maximale goothoogte in meters als bedoeld in artikel 1.4 , lid 1, uitgezonderd ondergeschikte bouwdelen, gemeten vanaf het peil.

3 grondoppervlakte van bouwwerken

Tussen de (denkbeeldige) buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren, waarbij wordt gemeten boven de begane grondvloer.

4 bebouwingspercentage

De in procenten uitgedrukte verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing in een bebouwingsvlak dan wel aanduidingsvlak tot de grondoppervlakte van dat bebouwingsvlak dan wel aanduidingsvlak, per kavel gemeten.

5 inhoud van gebouwen

Boven maaiveld tussen de buitenwerkse gevelvlakken, dakvlakken en harten van scheidsmuren.