Plan:
Bouwhof/De Heeze
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Voorschriften

behorende bij het bestemmingsplan Bouwhof/De Heeze.

Inhoudsopgave
 1. 1 INLEIDENDE BEPALINGEN
  1. Artikel 1.1 Begripsbepalingen
   1. 1 het plan
   2. 2 plankaart
   3. 3 aan- of uitbouw
   4. 4 aanduidingsgrens
   5. 5 aanduidingsvlak
   6. 6 ander bouwwerk
   7. 7 ander werk
   8. 8 antennedrager
   9. 9 antenne-installatie
   10. 10 bebouwing
   11. 11 bebouwingsgrens
   12. 12 bebouwingsvlak
   13. 13 begeleid wonen
   14. 14 beroepsuitoefening aan huis
   15. 15 bestaand
   16. 16 bestemmingsgrens
   17. 17 bestemmingsvlak
   18. 18 bouwen
   19. 19 bouwlaag
   20. 20 bouwwerk
   21. 21 bijgebouw
   22. 22 bijzondere boom
   23. 23 cultuur
   24. 24 detailhandel
   25. 25 dienst- of bedrijfswoning
   26. 26 evenementen
   27. 27 folly
   28. 28 gebouw
   29. 29 hoofdgebouw
   30. 30 hoofdverblijf
   31. 31 horeca
   32. 32 kampeermiddel
   33. 33 kantoor
   34. 34 kavel
   35. 35 maatschappelijke doeleinden
   36. 36 maatschappelijke voorzieningen
   37. 37 nutsvoorziening
   38. 38 overkapping
   39. 39 peil
   40. 40 permanente bewoning
   41. 41 prostitutie
   42. 42 publieksgerichte dienstverlening
   43. 43 recreatiewoning
   44. 44 seks- en/of pornobedrijf
   45. 45 verblijfsrecreatie
   46. 46 winkel
   47. 47 woning
   48. 48 woonwagen
   49. 49 zakelijke dienstverlening
   50. 50 zonnecollector
   51. 51 zorgwoning
  2. Artikel 1.2 Wijze van meten en berekenen
   1. 1 (bouw)hoogte van bouwwerken
   2. 2 goothoogte van bouwwerken
   3. 3 grondoppervlakte van bouwwerken
   4. 4 bebouwingspercentage
   5. 5 inhoud van gebouwen
  3. Artikel 1.3 Dubbeltelbepaling
  4. Artikel 1.4 Afdekking van gebouwen
   1. 1 Afdekbepaling
   2. 2 Aanwezige afwijkende afdekking
   3. 3 Nadere eisen
   4. 4 Vrijstelling
  5. Artikel 1.5 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen en plannen
 2. 2 VOORSCHRIFTEN OMTRENT GEBRUIK EN BEBOUWING VAN DE GROND
  1. Artikel 2.1 Algemene bepalingen omtrent bebouwen van de grond
   1. 1 Algemene bepalingen
   2. 2 Vrijstellingsbevoegdheden
   3. 3 Verwijzing procedure vrijstellingen
   4. 4 Verwijzing procedure wijzigingen en uitwerkingen
  2. Artikel 2.2 Woondoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Toegestane woningen
   3. 3 Aanduiding woonwagens
   4. 4 Bebouwing
   5. 5 Vrijstellingsbevoegdheden
   6. 6 Nadere eisen
   7. 7 Gebruik van niet bebouwde grond
   8. 8 Wijzigingsbevoegdheid
   9. 9 Wijzigingsbevoegdheid woondoeleinden
  3. Artikel 2.3 Garageboxen
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  4. Artikel 2.4 Bijzondere woondoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Toegestane (zorg)woningen
   3. 3 Bebouwing
   4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden
   5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
  5. Artikel 2.5 Maatschappelijke doeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  6. Artikel 2.6 Horecadoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  7. Artikel 2.7 Kantoordoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
   4. 4 Gebruik van niet bebouwde grond
  8. Artikel 2.8 Bedrijfsdoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Niet toegestane bedrijven
   3. 3 Bebouwing
   4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema
   5. 5 Vrijstelling bedrijven
   6. 6 Gebruik van niet bebouwde grond
   7. 7 Specifieke gebruiksbepaling voor verkooppunt motorbrandstoffen
  9. Artikel 2.9 Detailhandelsdoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheid wonen
  10. Artikel 2.10 Sport- en recreatieve doeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  11. Artikel 2.11 Kwekerij
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  12. Artikel 2.12 Verkeersdoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheid
   4. 4 Nadere eisen
  13. Artikel 2.13 Spoorwegdoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheid
  14. Artikel 2.14 Verblijfsgebied
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheid
  15. Artikel 2.15 Groenvoorzieningen
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
   4. 4 Nadere eisen
   5. 5 Aanlegvergunning
  16. Artikel 2.16 Bos en natuurgebied
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
   4. 4 Nadere eisen
   5. 5 Aanlegvergunning
   6. 6 Wijzigingsbevoegdheid naar verblijfsgebied
  17. Artikel 2.17 Water
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  18. Artikel 2.18 Straalverbinding
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  19. Artikel 2.19 Leidingen
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming
 3. 3 ALGEMENE BEPALINGEN
  1. Artikel 3.1 Algemene gebruiksvoorschriften
   1. 1 Algemene bepaling
   2. 2 Gebruik ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis
   3. 3 Vrijstelling voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis
   4. 4 Bebouwing
   5. 5 Vrijstelling voor het meest doelmatige gebruik (toverformule)
   6. 6 Verwijzing procedure vrijstelling
  2. Artikel 3.2 Aanlegvergunning
   1. 1 Aanlegvergunning
   2. 2 Uitzonderingen vergunningplicht
   3. 3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden
   4. 4 Verwijzing procedure aanlegvergunning
  3. Artikel 3.3 Algemene vrijstellingsbevoegdheden
   1. 1 Voorwaarden voor vrijstelling
   2. 2 Vrijstellingsbevoegdheid
   3. 3 Aangrenzende percelen
   4. 4 Bouwwerken onder het overgangsrecht
   5. 5 Verwijzing procedure vrijstelling
  4. Artikel 3.4 Algemene wijzigingsbevoegdheid ingevolge artikel 11 WRO
   1. 1 Voorwaarden voor wijziging
   2. 2 Wijzigingsbevoegdheid
   3. 3 Verwijzing procedure wijziging
  5. Artikel 3.5 Procedureregels
   1. 1 Procedureregels bij vrijstelling
   2. 2 Procedureregels bij wijziging en uitwerking ingevolge artikel 11 WRO
   3. 3 Procedureregels bij aanlegvergunning
 4. 4 STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
  1. Artikel 4.1 Strafbepaling
  2. Artikel 4.2 Overgangsbepaling bouwwerken
   1. 1 Overgangsrecht
   2. 2 Overgangsrecht niet van toepassing
   3. 3 Vrijstelling
   4. 4 Verwijzing procedure vrijstelling
  3. Artikel 4.3 Overgangsbepaling gebruik
   1. 1 Overgangsrecht
   2. 2 Overgangsrecht niet van toepassing
   3. 3 Strijdigheid permanente bewoning
  4. Artikel 4.4 Titel