direct naar inhoud van 2.1 Streekplan Gelderland 2005
Plan: De Voorwaarts wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.wp1006-vas1

2.1 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid.

Hoofddoel van het streekplanbeleid is het scheppen van ruimte voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak. Om krachtige steden en vitale regio's te bevorderen zijn de belangrijkste uitgangspunten 'bundeling van verstedelijking aan/nabij infrastructuur' en het 'organiseren in stedelijke netwerken'. Bundelingsbeleid is een centraal uitgangspunt voor de wijze waarop in het Gelders ruimtelijk beleid wordt omgegaan met verstedelijking. Bundeling in Gelderland heeft met name de volgende doelen:

  • handhaving/versterking van de economische en culturele functie van de steden;
  • behoud/versterking van het draagvlak voor stedelijke voorzieningen;
  • optimale benutting van infrastructuur, kansen voor openbaar vervoer en fietsgebruik.

In het provinciaal beleid voor stedelijke ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen bestaand bebouwd gebied en stedelijke uitbreiding. Het accent van de provinciale beleidsambities ligt op de vernieuwing en het beheer en onderhoud van bestaand bebouwd gebied. Hiervoor zijn nodig:

  • een verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en openbare ruimte door fysieke aanpassingen;
  • het oplossen en voorkomen van milieuproblemen en -knelpunten door een duurzame planontwikkeling;
  • door kwalitatief woonbeleid bevorderen dat woonmilieus en de kwaliteit van de woningen aansluiten op de vraag van de inwoners;
  • intensivering van het stedelijk grondgebruik, maar wel met behoud van karakteristieke elementen en zorgvuldig omgaan met open ruimten daarbinnen.

Het gebied waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft maakt onderdeel uit van het rode raamwerk. De locatie is gelegen binnen het stedelijk netwerk Stedendriehoek en nabij een knooppunt met een bovenregionale functie zoals vastgelegd op de beleidskaart Ruimtelijke structuur.

Voor detailhandel wil de provincie ruimte bieden om veranderingen in vraag en aanbod mogelijk te maken. Voor grootschalige winkelvoorzieningen is het beleid er op gericht om die te accommoderen op binnenstedelijke en randstedelijke (perifere) locaties. Voor grootschalige detailhandel op perifere locaties gelden aanvullende eisen. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om winkelformules die vanwege de aard en omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstraling. Ten aanzien van horeca op binnenstedelijke locaties formuleert het streekplan geen specifiek beleid.

Dit wijzigingsplan voorziet in een doorontwikkeling met horeca van een bestaande, perifere locatie voor detailhandel in binnenstedelijk gebied. Daarmee past dit wijzigingsplan dan ook binnen de uitgangspunten van het streekplan.