direct naar inhoud van Artikel 3 Detailhandel - Wonen
Plan: De Voorwaarts wijziging 1
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.wp1006-vas1

Artikel 3 Detailhandel - Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel - Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. detailhandel wonen;
  • b. horeca in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen met dien verstande dat de totale brutovloeroppervlakte maximaal 1200 m² bedraagt;
  • c. nutsvoorzieningen;
  • d. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 5 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 3.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)" aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overig: 5 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  

3.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 3.2 bepaalde dat bijgebouwen en overkappingen minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bouwgrens, indien dit past in het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd;

3.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming artikel 6.1. Detailhandel – Wonen te wijzigen in die zin dat de bruto vloeroppervlakte aan horeca mag worden gewijzigd in maximaal 1200 m².

3.5 Voorwaarden voor wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden mits er geen milieuhygiënische- en verkeerskundige belemmeringen zijn en er voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt.