direct naar inhoud van TOELICHTING
Plan: Zuidbroek uitwerking en wijziging 44
Status: vastgesteld
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.up1047-vas1

TOELICHTING

behorende bij het uitwerkingsplan Zuidbroek uitwerking en wijziging 44

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding tot deze Uitwerking en wijziging

Aan de noordoostzijde van Apeldoorn wordt de nieuwe stedelijke uitbreidingswijk Zuidbroek ontwikkeld. Zuidbroek wordt een bijzondere wijk voor wonen en werken met een herkenbaar groen Apeldoorns karakter. Er worden hier circa 2.500 woningen gebouwd. Daarnaast wordt het bedrijvenpark Apeldoorn-Noord uitgebreid met circa 35 ha. Ook wordt een groot park aangelegd, met een oppervlakte van circa 30 ha. Dit park is een belangrijk onderdeel van de stedelijke groenstructuur van Apeldoorn: de Groene Mal.

Met het oog op de ontwikkeling van Zuidbroek is in maart 2006 het bestemmingsplan Zuidbroek door de gemeenteraad vastgesteld en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 21 november 2006 (besluitnr. 2006-010782). Dit plan is in belangrijke mate gebaseerd op het Masterplan Zuidbroek, dat een integrale visie bevat op de ruimtelijke hoofdstructuur en de programmatische opbouw van Zuidbroek. In het masterplan zijn de hoofdstructuur van de nieuwe wijk en de indeling in deelgebieden vastgelegd. De precieze invulling van die deelgebieden krijgt verder vorm en inhoud in de stedenbouwkundige uitwerking die per deelgebied wordt gemaakt. Deze deelgebieden worden gefaseerd ontwikkeld.

Het bestemmingsplan Zuidbroek is in hoofdzaak te beschouwen als een ontwikkelingsgericht plan. Aan het merendeel van de te ontwikkelen woongebieden zijn globale, nader uit te werken bestemmingen toegekend. Het gaat in dit 44e uitwerking en wijzigingsplan van het bestemmingsplan Zuidbroek en bedrijvenpark Apeldoorn Noord om:

 • 1. 'Cluster 16' aan de Honingzwam in Het Rooster, betreft uitwerking van het bestemmingsplan;
 • 2. Nijbroekeweg 34, Het Rooster in Het Rooster: Verschuiven van het bouwvlak via algemene wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan;
 • 3. Terwoldeseweg 127, De Wellen: Toevoegen van een bouwvlak t.b.v. 1 woning, via specifieke wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0001.png"

Afbeelding 1 overzicht locaties uitwerking en wijzigingen

Ad. 1; 'Cluster 16' aan de Honingzwam in Het Rooster

Uitwerking ten behoeve van de bouw van 17 woningen cluster 16 aan de Honingzwam, waarvan 6 (drie)aaneengesloten woningen, 6 half vrijstaande woningen en 5 vrijstaande woningen (zie afbeelding 2).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0002.png"

Afbeelding 1 Cluster 16

Ad. 2; 'Nijbroekseweg 34 in Het Rooster

Op locatie Nijbroekseweg 34 betreft een legaal bestaande woonsituatie die in april 2021 in de 42e uitwerking en wijziging van het bestemmingsplan Zuidbroek positief is bestemd. Hiervoor was ooit een gedoogbesluit afgegeven. Het positief bestemmen heeft plaatsgevonden met de bedoeling om de bestaande woning te slopen en te herbouwen. Echter vanwege de aanwezigheid van een bijzondere boom en een landschappelijke groenstrook in de directe nabijheid is besloten de nieuwe woning c.q. het bouwvlak iets naar achteren te verplaatsen. Dit is mogelijk op basis van de algemene wijzigingsbevoegdheid, waarbij er kan worden afgeweken van een bebouwingsgrens.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0003.png"

Afbeelding 3: Locatie Nijbroekseweg 34 (verschuiving bouwvlak)

Ad. 3; Terwoldeseweg 127, De Wellen:

De andere wijziging is gelegen in deelgebied De Wellen en betreft het planologisch positief bestemmen van een reeds bestaand aanwezige legaal opgerichte (nood)woning op het het perceel Terwoldeseweg 127. Op dit perceel wordt aan de vigerende woonbestemming een bouwvlak toegekend met de aanduiding "vrijstaande woning". De bestaande woning kan na sloop worden herbouwd binnen het bouwvlak van 12 m bij 12 m.
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0004.png"

Afbeelding 4: Terwoldseweg 127, toevoeging van 1 bouwvlak binnen bestemming Wonen met aanduiding 1 vrijstaande woning.

Beide wijzigingslocaties, Nijbroekeweg 34 in Het Rooster en Terwoldeseweg 127 in De Wellen hadden in feite al als bestaand legale woningen in 2006 moeten worden meegenomen in het bestemmingsplan Zuidbroek, hetgeen toen per abuis over het hoofd is gezien. In het kader van integrale herziening van bestemmingsplan Zuidbroek op basis van de Wet ruimtelijke ordening zouden beiden locaties aanvankelijk alsnog worden meegenomen. Echter gelet op de komende inwerkingtreding van de Omgevingswet in (na verwachting) 2022 is ervoor gekozen om de integrale herziening van het bestemmingplan niet door te zetten en Zuidbroek en het bedrijvenpark Apeldoorn Noord 2 mee te nemen in het nieuwe Omgevingsplan Apeldoorn. Locatie Nijbroekseweg 34 was al positief bestemd in de 42e uitwerking en wijziging bestemminhgsplan Zuidbroek. Beide locaties zijn hiermee nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet meegenomen als onderdeel van het bestemmingsplan Zuidbroek en zullen daarna deel gaan uitmaken van het omgevingsplan Apeldoorn van rechtswege. Vervolgens zulen de locaties worden meegenomen met in de integrale gebiedsgerichte aanpassing van het Omgevingsplan volgens de standaarden op basis van de Omgevingswet.

Dit uitwerkings- c.q. wijzigingsplan zal nadat het plan inwerking is getreden in juridische zin onderdeel uit maken van genoemd bestemmingsplan en later van het omgevingsplan van rechtswege.

1.2 Ligging en begrenzing

Het plangebied van dit uitwerking en wijzigingsplan behoort tot deelgebied Het Rooster, zoals omschreven en verbeeld in het bestemmingsplan Zuidbroek. Het plangebied bestaat, zoals gezegd, uit 3 onderdelen, te weten 1 uitwerkingen en 2 wijzigingen. De uitwerking betreft Cluster 16 van het Rooster. De locatie is gesitueerd aan de Honingzwam aan de westkant van het plangebied en Oesterzwam aan de noordkant. Het gebied wordt aan de zuidkant begrensd door 'De Groene Wig' (een parkstrook) en het Mosklokje. Aan de oostkant ligt ook een parkstrook ('Park Zodiak'). Het binnen het cluster opgenomen parkeerhof wordt voor auto's ontsloten vanaf de Honingzwam. Rondom het cluster liggen paden die de aanliggende woningen ontsluiten voor voetgangers.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0005.png"

Afbeelding 5 en 6 locatie cluster 16 van deelgebied Het Rooster

De tweede locatie (wijziging, verlegging bouwvlak) betreft Nijbroekseweg 34 en de derde locatie betreft Terwoldseweg 127 (wijziging toevoegen bouwvlak t.b.v. 1 vrijstaande woning, zie afbeelding 3).

1.3 Toetsing aan uitwerking en wijzigingsregels bestemmingsplan

Deze paragraaf bevat een beknopte verantwoording van het uitwerking en wijzigingsplan ten opzichte van de van toepassing zijnde uitwerkings- en wijzigingsregels in het bestemmingsplan Zuidbroek. Uiteraard staan die regels niet op zichzelf. Zo kent het bestemmingsplan een uitgebreide beschrijving in hoofdlijnen alsmede diverse andere bepalingen, waaraan dit uitwerkingsplan uiteraard ook dient te voldoen.

Toepassen uitwerkingsverplichting

De van toepassing zijnde uitwerkingsregels uit het bestemmingsplan Zuidbroek zijn hierna cursief vermeld. Per uitwerkingsregel (dan wel aanhef) wordt een korte conclusie getrokken.

Met toepassing van het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening werken burgemeester en wethouders de bestemming "Woondoeleinden - uit te werken" nader uit met inachtneming van het bepaalde in de algemene beschrijving in hoofdlijnen (artikel 2.1) en de hierna gegeven nadere voorschriften:

Het uitwerkingsplan is in overeenstemming met de bepalingen uit de algemene beschrijving in hoofdlijnen.

a. bij het oprichten van woningen, woonwagenstandplaatsen en andere krachtens de Wet geluidhinder geluidsgevoelige objecten (scholen, behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen etc.) mag de maximum grenswaarde van 50 dB(A) (voorkeursgrenswaarde) als bedoeld in de Wet geluidhinder, alsmede de grenswaarde van 47 BKL als bedoeld in het Besluit Kleine Luchtvaart (contour vanwege vliegveld Teuge) niet worden overschreden;

Het plangebied ligt aan geprojecteerde wegen met een maximum snelheid van 30 km/h. Langs deze wegen is geen geluidszone aanwezig als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het plangebied ligt voorts buiten de 47 BKL-contour. Aan de bepaling wordt derhalve voldaan.

b. tot het wonen behoren mede woonwagenstandplaatsen, met een gezamenlijke capaciteit voor maximaal 50 woonwagenstandplaatsen;

Niet van toepassing.

c. de hoogte van niet-gestapelde woningen en van gebouwen ten behoeve van maatschappelijke doeleinden mag maximaal 12 m bedragen;

De goot- en bouwhoogte van vrijstaande woningen mag in dit uitwerkingsplan maximaal 7,5 m respectievelijk 11 meter bedragen, aan deze bepaling wordt voldaan. De halfvrijstaande woningen en drie(aaneengesloten woningen mogen maximaal 10 m bedragen, zodat ook daarvoor aan deze bepaling wordt voldaan. Maatschappelijke doeleinden zijn niet van toepassing.

d. in afwijking van het bepaalde in lid 2 sub c van dit artikel mogen de

twee-onder-een kapwoningen, als bedoeld in artikel 2.1. lid 3 sub g onder 1 (beschrijving

in hoofdlijnen, uitvoering ruimtelijke karakteristiek) die direct gelieerd zijn aan een

grondwal langs de A50, een hoogte hebben van maximaal 15 m;

Niet van toepassing.

e. de hoogte van gestapelde woningen mag maximaal 15 m bedragen;

Niet van toepassing.

f. de afstand van te realiseren woningen tot aan kassen, als toegestaan binnen de bestemming Agrarisch gebied (artikel 3.10), bedraagt ten minste 50 m;

Aan deze bepaling wordt voldaan.

g. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, overkappingen en aan- of uitbouwen bij niet-gestapelde woningen mag maximaal bedragen:

1. bij een kaveloppervlakte tot 500 m2: 50 m2;

2. bij een kaveloppervlakte tussen 500 m2 en 750 m2: 65 m2;

3. bij een kaveloppervlakte van meer dan 750 m2: 85 m2,

mits niet meer dan 60% van de kavel (te weten alle op de kavel aanwezige

bebouwing) wordt bebouwd; een gezamenlijke oppervlakte van 20 m2 is te allen tijde toegestaan;

De oppervlakte van genoemde bouwwerken sluit binnen dit uitwerkingsplan aan op de in de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan opgenomen maxima.

h. de goothoogte van bijgebouwen, overkappingen, aan- en uitbouwen mag maximaal 3,3 m bedragen;

De goothoogte van genoemde bouwwerken bedraagt in dit uitwerkingsplan maximaal 3,3 m.

i. burgemeester en wethouders kunnen in de uitwerking een regeling tot het stellen van nadere eisen opnemen ten aanzien van afmetingen en situering van bouwwerken, één en ander met het oog op:

 • het bereiken van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals omschreven in de in artikel 2.1 opgenomen beschrijving in hoofdlijnen;
 • het waarborgen van de in het plan beoogde stedenbouwkundige kwaliteit;
 • het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • het bewerkstelligen van een onderlinge afstemming van de bebouwing;

In het uitwerkingsplan is bij de bestemming "Wonen" een nadere eisen regeling

opgenomen ten aanzien van de situering en omvang van de bijgebouwen.

Toepassing algemene wijzigingsbevoegdheid t.b.v. Nijbroekseweg

Op grond van artikel 4.4. van de regels van het bestemmingsplan Zuidbroek zijn burgemeester en wethouders bevoegd het plan te wijzigen, waarbij onder andere kan worden afgeweken van bebouwingsgrenzen indien dit uit doelmatig gebruik van de grond en de bebouwing gewenst is en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen op de kaart is aangegeven niet meer dan 15 m bedraagt.

De afwijking bedraagt circa 14 m en past binnen de algemene wijzigingsbevoegdheid. Tot en met 10 m had gebruik gemaakt kunnen worden van de algemene afwijkingsbevoegdheid, alleen was dit nadelig voor de aanwezige bijzondere boom. Met deze wijziging kan zowel de bijzondere aanwezig boom en de landschappelijke waardevolle strook behouden blijven.

Toepassing wijzigingsbevoegdheid t.b.v. Terwoldseweg 127:

In artikel 3.3. lid 7 zijn de volgende regels opgenomen, m.b.t. het wijzigen van de plankaart t.b.v. het toestaan van meer dan 1 woning per bestemmingsvlak:

 • 4. de gezamenlijke grondoppervlakte van de hoofdgebouwen op een bebouwingsvlak niet meer dan 50% van de oppervlakte van de kavel mag bedragen;
 • 5. uitsluitend vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd mogen worden;
 • 6. een nader te bepalen gedeelte van het erf als tuin dient te worden aangeduid, waarop geen gebouwen zijn toegestaan;
 • 7. de afstand van een hoofdgebouw tot de grens van de kavel tenminste 3 m dient te bedragen;
  • a. de verkaveling en de (situering van de) bebouwing geen onevenredige afbreuk mag doen aan het karakter van het gebied zoals beschreven in de in artikel 2.1 opgenomen algemene beschrijving in hoofdlijnen;

De wijziging aan dit plan voldoet aan deze criteria/ wijzigingsregels. Op de plankaart is nu een extra bouwvlak aangegeven op perceel Terwoldseweg 127 ten behoeve van 1 vrijstaande woning. De van toepassing zijnde regels binnen artikel 3.3. van de bestemming Woondoeleinden van het bestemmingsplan Zuidbroek zijn voor dit bestemmingsvlak in dit 44e uitwerking en wijzgingplan overgenomen m.b.t. vrijstaande woningen.

1.4 Planonderdelen

Dit uitwerking en wijzigingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De plankaart, tekening nummer up1047, op schaal 1:1.000, waarop de uitgewerkte bestemming van de in het plan begrepen gronden is aangewezen;
 • De regels, waarin de doeleinden van de uitgewerkte en gewijzigde bestemmingen zijn omschreven en bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van het bouwen en het gebruik van bouwwerken en onbebouwde gronden.
 • De toelichting, waarin de aan het uitwerking en wijzigingsplan ten grondslag liggende gedachten zijn weergegeven.

2 BELEIDSKADER

Sinds de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Zuidbroek in 2006 zijn de nodige beleidskaders veranderd. Daarom wordt er in dit hoofdstuk, voor zover relevent, een update gegeven van de meest actuele beleidskaders.

2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

In 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in werking getreden. In deze structuurvisie geeft het kabinet aan waar het naar streeft: Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Om dat te bereiken brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij degene die het aangaat (burgers en bedrijven), laat het meer over aan gemeenten en provincies ('decentraal, tenzij...') en komt de gebruiker centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Rijk werkt aan eenvoudiger regelgeving en verwacht dat medeoverheden zich ook inzetten voor meer eenvoud en verdere integratie op het gebied van ruimtelijke regelgeving.

In de structuurvisie formuleert het kabinet zijn ambities voor 2040.

Concurrentiekracht: in 2040 behoort Nederland tot de top 10 van meest concurrerende economieën van de wereld met een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers door een goede ruimtelijk-economische structuur.

Bereikbaarheid: in 2040 beschikken gebruikers over optimale ketenmobiliteit door een goede verbinding van de verschillende mobiliteitsnetwerken via multimodale knooppunten (voor personen en goederen) en door een goede afstemming van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.

Leefbaarheid en veiligheid: in 2040 sluiten de woon- en werklocaties in steden en dorpen aan op de (kwalitatieve) vraag en locaties voor transformatie en herstructurering worden zoveel mogelijk benut. In 2040 biedt Nederland zijn burgers een veilige en gezonde leefomgeving, met een goede milieukwaliteit, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Nederland is blijvend beschermd tegen extreme weersomstandigheden, mogelijke overstromingen als gevolg van de zeespiegelstijging en er is voldoende zoetwater in droge perioden; Nederland is een bepalende speler in de internationale transitie naar duurzame mobiliteit en Nederland heeft nog steeds de bestaande (inter)nationale unieke cultuurhistorische waarden en een natuurnetwerk dat de flora- en faunasoorten in stand houdt. Nederland kent in 2040 een robuust internationaal energienetwerk en de transitie naar duurzame energiebronnen is ver gevorderd.

2.2 Omgevingsvisie en Verordening Gelderland

Op respectievelijk 9 juli en 24 september 2014 hebben Provinciale Staten van Gelderland de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld. Sindsdien is de Omgevingsvisie en verordening tussentijds op onderdelen aangepast c.q. geactualiseerd. De omgevingsvisie geeft het ruimtelijk beleid van de provincie weer waar de provincie zich zelf mee verbindt en waarmee gemeenten rekening mee moeten houden in hun beleid en bestemmingsplannen. Met de omgevingsverordening stelt de provincie regels die rechtstreeks doorwerken naar onder meer bestemmingsplannen.

Algemeen

De Omgevingsvisie en -verordening geven een nieuwe invulling aan het provinciale omgevingsbeleid, gericht op duurzame economische structuurversterking en de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. De Omgevingsvisie integreert en verbindt het Waterplan, het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan, het Streekplan (Structuurvisie), het Milieuplan en de Reconstructieplannen. De visie is niet het antwoord voor de komende 10 jaar. Het behelst juist een filosofie en een flexibele aanpak die de provincie in deze tijd in staat stelt te doen wat nodig is, samen met relevante partners, binnen heldere kaders. De opzet van de omgevingsvisie is opgehangen aan de termen dynamisch, mooi en divers.

Gelderland is een dynamische provincie in een prachtige setting, met een grote diversiteit. Dynamisch duidt op economische ontwikkelingsaspecten als innovatie, duurzaamheid en bereikbaarheid en hoe afspraken worden gemaakt over wonen en werken. De provincie heeft op regionale schaal afspraken met partners over wonen en bedrijventerreinen gemaakt. Deze afspraken blijven staan en worden met partijen verder doorontwikkeld.

De transformatie van het gebruik van bestaande gebouwen, centra en voorzieningen naar nieuwe invullingen is essentieel. De provincie ondersteunt partijen graag om tot goede invullingen en keuzes te komen via procesondersteuning, faciliteren en/of kwaliteitsateliers. De Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik helpt bij het motiveren van locatiekeuzes.

Mooi staat voor de natuurdoelen en de kwaliteiten die we willen borgen en verder ontwikkelen. In het Gelders Natuurnetwerk (voorheen betiteld als Ecologische Hoofdstructuur) geldt: in de basis hier geen nieuwe initiatieven. De Gelderse Groene Ontwikkelingszone (ook voorheen deel Ecologische Hoofdstructuur) is een gebied waar partners en partijen juist worden uitgenodigd om actief 'groene' doelen mee te helpen realiseren.

Divers gaat over het herkennen van de regionale verschillen in maatschappelijke vraagstukken en het koesteren van de regionale identiteit. De omgevingsverordening stelt onder meer dat nieuwe bedrijventerreinen dienen te passen in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde regionale afspraken over de programmering (Regionaal Programma Bedrijventerreinen).

Bedrijventerreinen zijn primair bedoeld voor functies die zich moeilijk laten combineren met andere functies vanwege omvang, vervoersbewegingen en milieuhinder. Bedrijventerreinen zijn primair bedoeld en geschikt voor gebruik voor bedrijfsfuncties zoals groothandel, nijverheid en industrie en in die zin zijn bedrijventerreinen monofunctioneel van aard. Om die reden wordt zelfstandige kantoorvestiging niet toegestaan op (monofunctionele) bedrijventerreinen.

Nieuwe locaties voor detailhandel mogen niet leiden tot een duurzame ontwrichting van de bestaande detailhandelstructuur. Detailhandel kan alleen op een perifere locatie worden toegestaan wanneer dit uit oogpunt van ruimte of veiligheid vereist is. Gedacht kan worden aan detailhandel in volumineuze goederen zoals bijvoorbeeld tuincentra, bouwmarkten, meubelwinkels, en handel in auto's en boten en detailhandel die uit veiligheidsoverwegingen niet in winkelgebieden kan worden gevestigd.

Woon- en leefomgeving
In 2018 gewerkt aan een doorontwikkeling van de Gelderse Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Doorontwikkeling blijft namelijk steeds noodzakelijk, omdat de wereld om ons heen continue in beweging is en verandert. Uitgangspunten van de (vernieuwde) Omgevingsvisie Gaaf Gelderland zijn “gezond, veilig, schoon en welvarend”. Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en de woon- en leefomgeving. vragen om daadkrachtige antwoorden.

De thema's zijn uitgewerkt in een visieschetsen, onder andere voor het Woon- en leefklimaat. Het stedelijk gebied van Apeldoorn is in de visieschets aangeduid als gebied met hoge dynamiek voor woningmarkt. Dit betekent dat kader stellend beleidsuitgangspunt is het actief anticiperen op veranderingen in de woningmarkt.

Idee hierachter is dat woonwensen veranderen door de tijd en met de leeftijd. Mensen worden ouder, wonen steeds langer alleen en zelfstandig, worden steeds meer energiebewust en zijn mobieler dan vroeger, waardoor ze ook meer en makkelijker verhuizen. Daarom is de dynamiek op de woningmarkt groot. Hierbij staat een goede balans tussen de vraag en aanbod van woningen in verschillende prijscategorieën voorop. De meeste woningen zijn op dit moment verre van energieneutraal en klimaatbestendig. De provincie wil innovaties op dit terrein stimuleren, zoals het aardgasloos maken van bestaande woningen en het verduurzamen van woonwijken. Ook wik de provincie is gesprek met onder ander gemeenten over het vraagstuk van klimaatadaptatie en in combinatie met wonen slimmer te kunnen aanpakken. Voldoende groene ruimte, koele plekken, opvang van water in het licht van de klimaatverandering is immers van belang, zeker met het oog op de gezondheid van onze inwoners.

Daarnaast is de Omgevingsverordening in 2018 op onderdelen geactualiseerd. Met betrekking tot woonlocaties is hierover bepaald dat er per regio een “Regionale woonagenda wordt opgesteld” die door gedeputeerde staten wordt vastgesteld als deze in overeenstemming is met de regionale opgave en het actuele provinciaal beleid.

De provincie streeft hierbij om vraag en aanbod op de woningmarkt met elkaar in balans te brengen en te houden: hoe kan de woningvoorraad kwantitatief en kwalitatief meegroeien met een veranderende vraag? De volgende opgaven worden gezien: focus van nieuwbouw naar het benutten van de bestaande voorraad en van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd.

In een Regionale Woonagenda agenderen alle (relevante) partijen in een regio de regionale opgaven op het gebied van wonen. Zij maken afspraken over wat zij hieraan gaan doen. De opgaven kunnen per regio verschillen. De provincie is een van de partijen.

Voor een zorgvuldige en transparante motivering van woonlocaties dient de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik.

Een bestemmingsplan dat nieuwe woningen mogelijk maakt moet in principe passen binnen die vastgestelde regionale woonagenda. Indien er nog geen actuele regionale woonagenda is of het bestemmingsplan met nieuwe woningen past niet binnen de vigerende woonagenda is in vooruitlopend op de nieuwe of later de actualiseren Woonagenda, het onder voorwaarden mogelijk om mee te werken aan de nieuwbouw. Deze criteria zijn:

a. er wordt voldaan aan de eisen van de Ladder voor duurzame verstedelijking;
b. de ontwikkeling past binnen het meest recente provinciale beleid;
c. er heeft aantoonbaar regionale afstemming plaatsgevonden over deze
ontwikkeling.

Zo heeft het college van Gedeputeerde Staten vooruitlopend op de toen nog vast te stellen Regionale Woonagenda Cleantech Regio 2018 het aantal te bouwen woningen voor Apeldoorn ten aanzien van de vastgestelde Kwantitatieve Opgave Wonen verhoogd met 882 woningen, met inbegrip van de extra woningen voor de onderhavige uitwerking. Deze extra woningen voldoen een de eisen van de Ladder voor duurzame verstedelijking en zijn onderbouwd door de onderzoeken van bureau Companen (2018) naar de ontwikkeling van de woningvoorraad Apeldoorn 2017-2040. Daarmee voldoet dit uitwerkingsplan zowel aan de nieuwe Omgevingsvisie als de verordening.

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en de ontwerp verordening hebben in de zomer 2018 gedurende zes weken ter visie gelegen met de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen. Op 19 december 2018 hebben provinciale staten zowel de visie als de verordening vastgesteld.

2.3 Koers wonen: "Ruimte voor goed wonen"

Op 17 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten de koers “ruimte voor goed wonen” vastgesteld. In de koers leggen GS uit hoe zij willen zorgen dat er voor iedereen een goede geschikte en betaalbare woning op de juiste plek voorhanden is. Met alle regio's worden regionale woonagenda's gemaakt.

Er zijn drie thema's benoemd die bijdragen aan een goed woonklimaat. Dat zijn duurzaamheid, bestaande woningen en flexibiliteit in bouwen. Hierover worden afspraken gemaakt met gemeenten die worden vastgelegd in de regionale woonagenda's.

2.4 Woonagenda Cleantech regio 2018

IIn de Woonagenda Cleantech Regio van de Regio Stedendriehoek is een uitwerking van de provinciale koers "Ruimte voor goed wonen", waarbij voor de komende 10 jaar afspraken worden vastgelegd hoe om te gaan met sturing op de woningbouwprogrammering en welke thema's regionaal verdere aandacht vragen. Dit betreffen de thema's "sterke steden, dynamische kernen en vitaal platteland". Ook wordt ingegaan op het verduurzamen en klimaatbestendig maken van de woningvoorraad alsmede op Wonen en zorg.


De Regio zet in op goede toevoegingen aan de woningvoorraad, waarbij de volgende speerpunten van toepassing zijn:

 • woningbouw draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de bestaande stad, wijk, dorp, kern en buitengebied;
 • woningbouw is behoeftegericht, past bij de lokale vraag van een specifieke doelgroep en levert een strategische (toekomstgerichte) aanvulling op het bestaande woningaanbod;
 • de programmering is flexibel en kan aangepast worden om goed te blijven aansluiten op de speerpunten van ons beleid en actuele marktontwikkelingen.


Voor Apeldoorn wordt aangegeven dat mede door de hoge instroomde druk op de markt is toegenomen. De woningbouw in Apeldoorn heeft een hoge vlucht genomen. In dit tempo zijn in 2021/2022 alle huidige bouwplannen gerealiseerd en is er risico op een tekort en verder oplopende prijzen. Ook in de sociale huur is sprake van stijgende wachtlijsten. De groei in Apeldoorn bestaat voor een relatief groot deel uit gezinnen en sluit aan bij de inzet van Apeldoorn als gezinsstad. Apeldoorn zoekt naar nieuwe plekken voor woningbouw binnen de bestaande contouren van de stad. Het programma ligt de komende jaren (mede door de druk van buiten) tegen de bovenkant van de bandbreedte van de prognoses. In de sociale woningbouw is op korte termijn een toevoeging van 500 woningen aan de orde om de wachtlijsten te verkorten.


Naast inzet op het kwalitatief programmeren wordt er gekoerst op een kwantitatief realistisch woningbouwprogramma op basis van actuele Primos woningbehoefteprognoses Het is daarbij de bedoeling om deze regionale woonagenda om de twee jaar te herijken, waarbij wordt bekeken of het op basis van analyse van de woningmarkt en de genoemde woningbehoefteprognoses het wenselijk is om de woonvisie aan te passen.


De Woonagenda Cleantech Regio vervangt de "Kwantitatieve Opgave Wonen 2015-2014" en het "Afsprakenkader kwantitatieve woningbouwprogrammering 2015-2024" van de Regio Stedendriehoek. Nadat de gemeenteraden hiermee hebben ingestemd kan deze regionale woonagenda worden vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Na de vaststelling wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld, waarbij gemeenten jaarlijks presenteren wat de lokale voortgang in de bestaande voorraad is aan de hand van de jaarlijkse monitoringsgegevens.

2.5 Omgevingsvisie Woest Aantrekkelijk Apeldoorn

Op 24 februari 2022 is onlangs de Omgevingsvisie Woest en Aantrekkelijk Apeldoorn door de gemeenteraad vastgesteld. De bestaamde structuurvisie uit mei 2013 'Apeldoorn biedt ruimte' is daarmee tevens ingetrrokken.

Samenvatting omgevingsvisie:

Apeldoorn is nu al aantrekkelijk: een ondernemende gezinsstad in het hart van Nederland. Een gemeente met een grote stad en veerten prachtge dorpen en buurtschappen in een landschap met indrukwekkende natuur en erfgoed. Nu is Apeldoornb een gemeente met meer dan 165.000 inwoners en 100.000 arbeidsplaatsen … aan de vooravond van een nieuwe schaalsprong. Met vier samenhangende opgaven wil Apeldoorn de toekomst tegemoet gaan en nóg aantrekkelijker worden. Allereerst gaan we ‘stadmaken’ en ‘vitale dorpen en buitengebied’ realiseren. Door nieuwe woon- en werkmilieus toe te voegen voor het Apeldoorn van 2040. Hiervoor wordt de bestaande stad benut vooral langs het kanaal, het spoor en rond het centrum. Ook wordt er gebouwd op z’n Apeldoorns; met een mix van hoog en laag en natuurlijk veel groen. Alleen niet al het programma kan in de bestaande stad worden opgenomen. Daarom bwordt er ook uitgebreid, zodat voldoende open ruimte in de stad overblijf. Het is is van belang dat er ook wat te kiezen is - stoer en stedelijk in de stad en groen en landelijk aan de rand. Nieuwe bedrijventerreinen worden zo veel mopgelijk verbonden aan de snelwegen.

Tevens is het strteven om meer duurzame energie op te wekken. In de stad zelf, maar ook gebundeld en goed ingepast in het landschap er omheen. Groei van de stad biedt tegelijk kansen om het fysieke fundament én het sociale fundament te versterken. Met fysiek bedoelen we de bodem, waarop de stad is gegroeid; ons natuurlijk systeem van water en groen én ons erfgoed. Daarom word er gewerkt aan de Groene Mal - groene vingers en waterlopen - die stad en buitengebied verbindt. Veluws water is van hoge kwaliteit, dus dat willen we vasthouden en hergebruiken. We maken erfgoed zichtbaar en stmuleren hoogwaardige architectuur. Het sociaal fundament wordt ondersteund door te bouwen aan een inclusieve stad. omt verder tot bloei in wijken en dorpen met een gezonde, groene buitenruimte. Op plekken waar voorzieningen binnen handbereik zijn en waar een gevarieerd aanbod van (betaalbare) nieuwe woningen voorhanden is. Dat geheel maakt die typische gezinsstad Apeldoorn waar het comfortabel wonen is. De grote hoofdopgaven realiseren we in een zestal gebieden: de binnenstad, de spoorzone rond het centraal staton, de kanaalzone, stadsrand-zuid langs de A1, stadsrand-noord langs de Oost-Veluweweg en het kanaal en Uddel. Nieuw programma gaat samen op met versterken van onze groene kwaliteiten en ondersteunen van onze sociale samenhang. Zo bouwen we logisch voort op de bestaande stad; op de infrastructuur, het groen en de voorzieningen. Ook houden we de stad compact en streven we naar meervoudig ruimtegebruik. Gebieden kunnen meerdere functes vervullen, zoals wonen, natuur en duurzame energie. Naast de gebiedsontwikkelingen maken we de bestaande wijken, dorpen en bedrijventerreinen gevarieerder en toekomstbestendig. Denk aan het opknappen van openbaar gebied, het stmuleren van duurzame energie en het tegengaan van hitestress door meer groen.

2.6 De Groene Mal

Het gemeentelijk groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het groene kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen.

Door middel van de Groene Mal wil Apeldoorn zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is: Meer vulling, differentiatie en contrast in de stad is best, maar dan wel met behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot een gewilde vestigingsstad maakt. Deze identiteit moet duurzaam worden gegarandeerd.

 afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0006.png"

afbeelding 7: kaart Groene Mal

Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dus een hoge prioriteit. Uit onderzoek is gebleken dat met name in verstedelijkte gebieden behoefte is aan meer groen en natuur in de direct woon- en leefomgeving. In de Groene Mal zijn doelstellingen geformuleerd die gericht zijn op drie niveaus.

Het eerste niveau is gericht op de verweving van de stad met het landschap. In de stad is wat betreft het groen de volgende duidelijke tweedeling aan te wijzen: de westkant gelegen in het Veluwebos en de oostkant gelegen in (voormalig) agrarisch gebied. In het westen verloopt de overgang van stad naar bos vrijwel zonder barrières. De oostkant daarentegen heeft de meeste versterking van het groen nodig, wat tot gevolg heeft dat de meeste projecten uit de Groene Mal op dit deel van de stad gericht zijn.

Het tweede niveau is de verbinding van de stad met het omringende landschap. Aan de oostzijde zijn het de groene wiggen, geconcentreerde groencomplexen die de stad vanuit het landelijke gebied binnenlopen.

Het derde niveau is de dooradering van de stad met blauwe en groene structuren, door middel van het sprengen- en bekensysteem alsmede het complex van bos- en bomenlanen met daaraan gelegen parken.

De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken, de sprengen, de kanaalzone, de lanen, de parken, de grote groengebieden en de groene wiggen.

Park Zuidbroek is onderdeel van de Groene Mal en heeft ook betekenis voor de inwoners van

Zuidbroek.

2.7 Woonagenda Apeldoorn 2018-2021

De Woonagenda 2018-2021 dient meerdere doelen:

 • basis voor de prestatieafspraken met corporaties en huurdersbelangenorganisaties;
 • volkshuisvestelijk kader voor de nieuwbouwopgave;
 • ondersteuning voor de opgaven in het woon-zorgdomein en de verduurzaming;
 • onderlegger voor de op te stellen omgevingsvisie;
 • invulling van het programma Comfortabele Gezinsstad op het onderdeel wonen;
 • uitwerking van het bestuursakkoord op het onderdeel Wonen

De Apeldoornse Woonagenda 2018-2021 beschrijft, op basis van trends en ontwikkelingen, de gemeentelijke ambities en acties voor de komende jaren. De agenda is feitelijk een actieprogramma, waarin de uitvoering centraal staat. De lijn van de vorige Woonagenda is voortgezet en van nieuwe accenten voorzien. Die hangen samen met de actuele trends en ontwikkelingen en het bestuursakkoord.

Tot die actuele trends en ontwikkelingen behoren onder andere:

 • werken aan een CO2-arme energievoorziening: naar 100% energieneutrale woningen;
 • demografische trends: bevolkingsgroei, vergrijzing en meer kleine huishoudens;
 • druk op de woningmarkt: sterke behoefte aan woningen, vooral koopwoningen voor starters;
 • diversiteit in woonvoorkeuren, bijvoorbeeld: woningtypen voor kleinere huishoudens, levensloopbestendige woningen, grotere woningen voor thuiswerkers en gezinnen, enz.

De visie op de toekomst van het wonen in Apeldoorn bestaat uit drie speerpunten:

 • 1. Een basis die op orde is: a) zorgen voor voldoende woningen voor iedereen, met in het bijzonder aandacht voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen (de primaire doelgroep) en b) de grote opgave om alle woningen te verduurzamen.
 • 2. Wonen en zorg: ervoor zorgen dat we onze steeds ouder wordende bevolking een plek kunnen blijven geven in onze gemeente.
 • 3. Aangevuld met de bestuurlijke ambities uit Comfortabele gezinsstad: de bouw van voldoende nieuwbouwwoningen om de trek naar de stad op te kunnen vangen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0007.png"

afbeelding 8 beleidsschema woonagenda

2.8 Verkeersvisie 2016 - 2030

Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in de Verkeersvisie 2016 – 2030 (vastgesteld juli 2016). De Verkeersvisie werkt de ambities voor Apeldoorn uit de structuurvisie 'Apeldoorn biedt ruimte' uit voor het onderdeel Mobiliteit.

Comfortabele gezinsstad: iedereen kan zich veilig verplaatsen en er is sprake van een bereikbare , leefbare en aantrekkelijke (binnen)stad. De fiets is het primaire vervoermiddel; ook het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in de verplaatsingen.

Toeristisch toplandschap: de attracties, bezienswaardigheden en evenementen zijn ook bij piekdrukte goed bereikbaar. Na een bezoek aan bijvoorbeeld de attractieparken aan de rand van de Veluwe weet men de weg naar de binnenstad te vinden.

Veelzijdige economie: winkels, kantoren en bedrijven zijn goed bereikbaar. Apeldoorn wordt goed ontsloten door de A1 en de A50 en een aantal provinciale wegen. De doorstroming op de hoofdwegen en met name op de Ring is essentieel. De binnenstad moet met alle vervoermiddelen goed toegankelijk blijven. Bij de bedrijventerreinen en werkgebieden kunnen zowel openbaar vervoer als de (e-)fiets naast de auto een steeds belangrijker rol spelen.

Lokale duurzaamheid: er moet een omslag worden gemaakt van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van elektriciteit en waterstof. Hierin spelen vooral marktpartijen en beslissingen op landelijk en Europees niveau een rol. De (e-)fiets kan eveneens aan de doelstellingen van energieneutraliteit en uitstootvrij en daarmee aan een gezonde en schone leefomgeving bijdragen. Op lokaal niveau zet Apeldoorn zich in voor een snelle overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van duurzame energie.

De ambities uit de structuurvisie zijn vertaald in de volgende kernopgaven:

Kernopgave 1: Apeldoorn fietsstad: meer ruimte voor de fiets. Om deze opgave te realiseren wordt het gebruik van de fiets, ook in het voor- en natransport, gestimuleerd; worden de fietsroutes sneller en directer gemaakt en wordt het fietsgebruik veiliger gemaakt.

Kernopgave 2: Transitie van aanbodgericht naar vraaggericht en efficiënt openbaar vervoer. Om deze opgave te realiseren wordt een nieuw OV-netwerk ontwikkeld, wordt duurzaam en innovatief openbaar vervoer geïntroduceerd, worden de OV-knooppunten versterkt en worden nieuwe kansen die ontstaan door recreatie- en evenementenstromen benut.

Kernopgave 3: Beter en veilig gebruik van de infrastructuur. Om deze opgave te realiseren wordt de doorstroming op de hoofdwegen verbeterd, wordt bijgedragen aan de doorstroming op regionale en landelijke hoofdwegen, wordt (dynamische) informatie over parkeergelegenheden en over de drukte op wegen verstrekt, worden de parkeernormen geactualiseerd en wordt het parkeren gebruikersvriendelijker gemaakt.

In de Verkeersvisie worden deze (kern)opgaven vervolgens uitgewerkt in concrete voorgenomen maatregelen.

De geldende parkeernormen zijn vastgelegd in de Parkeernota (geactualiseerd oktober 2004). De gemeente stelt geen maximum aan het aantal parkeerplaatsen bij woningen, de parkeernorm geeft aan wat in ieder geval aangelegd moet worden. Op bedrijventerreinen wordt de parkeernorm gehanteerd als minimumnorm, met een maximaal toegestane overschrijding van 10%.

2.9 Waterbeleid

2.9.1 Nationaal beleid
2.9.1.1 Nationaal Waterplan 2016-2020

Klimaatverandering heeft grote gevolgen in onze kwetsbare delta: hogere stormvloeden op zee, meer water door de rivieren, vaker stortbuien, hitte en droogte. In het Nationaal Waterplan heeft het Rijk voor de komende 6 jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe ons water schoner wordt en hoe we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust gaan inrichten. In het plan staan 5 ambities centraal:

 • 1. Nederland moet de veiligste delta in de wereld blijven.
 • 2. Een grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics).
 • 3. Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting
 • 4. Nederland is en blijft het gidsland voor watermanagement en -innovaties.
 • 5. Stimuleren dat Nederlanders waterbewust leven.

Ambitie 3 heeft directe samenhang met de ruimtelijke inrichting van Nederland. Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten zal daarom uiterlijk in 2020 onderdeel zijn van beleid en handelen.

Het Rijk zorgt ervoor dat de watertoets behouden blijft als wettelijk procesinstrument, om klimaatbestendig en waterrobuust inrichten vroeg in het ruimtelijk proces mee te laten wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

2.9.1.2 Watertoets

De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten van ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets wordt toegepast bij locatiekeuzen en bij inrichtingsplannen. De uitkomst van de watertoets is een advies van de waterbeheerder, dat door de initiatiefnemer wordt meegewogen met andere belangen en wordt vertaald in een waterparagraaf. Het Bro verplicht tot het opnemen van een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding in de toelichting van ruimtelijke plannen.

2.9.2 Provinciaal beleid

Het provinciale waterbeleid is vastgelegd in de Omgevingsvisie Gelderland en de Omgevingsverordening Gelderland. Daarin is onder andere vastgelegd hoe het grondwater(winning) beschermd moet worden tegen negatieve effecten (kwaliteit en kwantiteit) en hoe moet worden gehandeld wanneer er toch een (dreigende) verontreiniging van het grondwater optreedt. Ook zijn verschillende zaken vastgelegd over het omgaan met natte landnatuur en oppervlaktewater. Op de kaarten zijn beschermingszones voor verschillende onderwerpen vastgelegd.

Uitgangspunt bestemmingsplan

Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is onderdeel van ruimtelijke plannen. Verandering van (gebruik van) een gebied mag geen negatief effect op het (grond)water of de waterafhankelijke natuur hebben.

2.9.3 Waterschapsbeleid

In 2015 heeft Waterschap Vallei en Veluwe het Waterbeheerprogramma 2016-2021 vastgesteld. Hierin beschrijft het waterschap de ambities en doelen voor het waarborgen van de waterveiligheid, het zorgen voor voldoende én schoon oppervlaktewater, het zuiveren van afvalwater en het verder ontwikkelen van samenwerkings- en innovatiemogelijkheden. Op basis van nieuwe opgaven als klimaatverandering, zuivering van complexe stoffen en maatschappelijk ontwikkelingen zoals het streven naar een duurzaamheid en circulaire economie zijn zes ambities geformuleerd:

 • 1. Beschermen tegen overstromingen
 • 2. Zorgen voor de juiste hoeveelheid water
 • 3. Zorgen voor de goede oppervlaktewaterkwaliteit
 • 4. Schoon en vuil water worden zoveel mogelijk gescheiden
 • 5. Afwalwaterketen en watersysteem samen met de partners als één geheel beheren

De ambities zijn voor de programma's waterveiligheid, watersysteem (voldoende en schoon) en waterketen vertaald in doelen en maatregelen voor 2021.

Uitgangspunt bestemmingsplan

Bij veranderingen op of rondom het oppervlaktewater en waterkeringen evenals bij de realisatie van voldoende waterberging voor nieuwe ontwikkelingen zijn de regels van de keur van het waterschap van toepassing.

2.9.4 Gemeentelijk beleid
2.9.4.1 Gemeentelijk Waterplan Apeldoorn

Om te anticiperen op (beleids)ontwikkelingen en om de leefkwaliteit van de stad te vergroten heeft Apeldoorn gezamenlijk met het waterschap Veluwe en Vitens in 2005 een gemeentelijk Waterplan opgesteld. Het Waterplan is door de gemeenteraad vastgesteld en gekozen is voor het ambitieniveau Actief Duurzamer. De belangrijkste opgaven met ruimtelijk consequenties zijn het afkoppelen en bergen van regenwater en het creëren van waterberging in beekzones.

Bij herontwikkeling, herinrichting en herstructurering zal het verhard oppervlak in het stedelijk gebied zoveel mogelijk afgekoppeld worden om het watersysteem op orde te krijgen. Ten westen van het Apeldoorns Kanaal wordt het regenwater in de bodem geïnfiltreerd of zoveel mogelijk vastgehouden in een groenzones, bijvoorbeeld naast beken en sprengen. Ten oosten van het kanaal wordt het regenwater in de vijvers geborgen.

Uitgangspunten bestemmingsplan

Bij het uitvoeren van de watertoets worden de effecten op de waterhuishouding in beeld gebracht en getoetst aan het beleid. Ontwikkelingen moeten voldoen aan de uitgangspunten uit het waterbeleid.

2.9.4.2 Gemeentelijk Rioleringsplan Apeldoorn

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2020 (GRP) is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. In het GRP is de gemeentelijke invulling van de zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater beschreven. De zorgplichten vormen het kader voor de ruimtelijke invulling van water en riolering en bestemmingsplannen. Het GRP is uitgewerkt in concrete opgaven, onderzoeken en maatregelen met een financiële dekking voor de planperiode.

Speerpunt in het GRP is het anticiperen op de effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast door extreme buien en verdroging door langere droge perioden. Effecten van verdroging zijn periodiek lagere grondwaterstanden en lagere beekafvoeren. Deze effecten kunnen worden tegengegaan door de inrichting van de openbare ruimte aan te passen en regenwater van verhardingen niet versneld af te voeren via de riolering, maar af te koppelen en lokaal te infiltreren in de bodem. Bewoners zal ook gevraagd worden zelf actief bij te dragen aan de klimaatopgave door de regenwaterafvoer van hun woningen af te koppelen van het vuilwaterriool en hun tuinen te vergroenen. Door deze afkoppelstrategie langjarig door te zetten ontstaat een klimaatrobuuste omgeving. Door het regenwater meer onderdeel te laten zijn van de openbare ruimte neemt tevens de belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit verder toe.

Uitgangspunten bestemmingsplan

Afkoppelen regenwater bij nieuwe ontwikkelingen, herinrichtingen en herstructureringen.

Ruimtelijke inrichting zodanig aanpassen dat hevige regenval niet leidt tot wateroverlast (verhardingen verminderen, maaiveldmorfologie optimaliseren etc.)

Ruimte creëren voor tijdelijke waterberging in de openbare ruimte met name in groenzones.

Grondwaterneutraal bouwen

2.10 Welstandsbeleid

Artikel 12a van de Woningwet verplicht iedere gemeente om een welstandsnota vast te stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing. Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juni 2017 de Welstandsnota 2017-2020 'Aantrekkelijk Apeldoorn' vastgesteld. De welstandsnota is het kader waaraan de onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst of aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Doel van de welstandsnota is het zorgen voor een goede balans tussen het borgen van de basiskwaliteit van de ruimtelijke leefomgeving en het bieden van ruimte aan initiatiefnemers. Bij de welstandsnota hoort een website die het welstandsbeleid voor iedereen toegankelijk maakt.

De nota gaat uit van één welstandsniveau voor álle gebieden van de hele gemeente Apeldoorn en werkt vanuit een piramide:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0008.png"

 • Vergunningvrije bouwwerken: geen welstandstoetsing
  Onder deze categorie valt het grootste deel van de bouwwerken.
 • Veelvoorkomende bouwwerken:  eenduidige criteria die voor de hele gemeente gelijk zijn.
  Het grootste deel van de vergunningplichtige bouwwerken, zoals erkers en dakkapellen, valt onder deze categorie. In deze categorie is ook het reclamebeleid ondergebracht.
 • Specifieke bouwwerken: welstandstoetsing op basis van gebiedsgerichte doelstellingen
  Onder deze categorie vallen de grotere bouwplannen. De gebiedsgerichte doelstellingen zijn per dorp, wijk, gebied of gebiedstype geformuleerd. Het werken met doelstellingen die de kernkwaliteiten van het gebied beschrijven in plaats van te werken met stringente criteria waaraan het bouwwerk moet voldoen, maakt verschillende ontwerpoplossingen mogelijk en biedt daarmee ruimte voor de initiatiefnemer.

3 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET

Dit hoofdstuk geeft de ruimtelijke opzet van het plangebied. (korte samenvatting hoofdstuk). Het betreffen twee locaties binnen Het Rooster (paragraaf 3.2) en een locatie binnen De Wellen aan de Terwoldseweg 127 (paragraaf 3.3).

3.1 Bestaande situatie plangebied

Voor de ontwikkeling van Zuidbroek is een Masterplan opgesteld, waarin de programmatische uitwerking en de ruimtelijke structuur van Zuidbroek in hoofdlijnen zijn aangegeven. Het Masterplan is in september 2003 door de gemeenteraad vastgesteld en dient als kader voor de verdere uitwerking van Zuidbroek in deelplannen c.q. stedenbouwkundige (beeldkwaliteit) plannen.

In het boekwerk 'Stedenbouwkundig Plan Zuidbroek; deelgebied Het Rooster' (juni 2008 / vastgesteld 17 december 2009) zijn de structuur, de woonvlekken en het openbare gebied verder uitgewerkt. Zo is voor de bebouwing een maatgevende verkaveling met de bijbehorende woningtypologieën opgesteld en zijn er uitwerkingen voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt.

In de jaren na 2009 zijn er in Zuidbroek ruimtelijke en functionele wijzigingen doorgevoerd.

Het gaat hierbij onder meer om de volgende punten:

 • Aanpassing van het woningbouwprogramma (onder andere de wens voor extra sociale woningen);
 • Vermindering van het gestapelde programma ten gunste van meer grondgebonden woningen;
 • Aanpassen kavelgrootte naar marktconforme afmetingen; Aanpassing van de stedenbouwkundige structuur in het oosten van Het Rooster en het zuiden van Het Mozaïek.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0009.png"

Afbeeldings 9: dit heeft geleid tot een aangepaste masterplankaart.

Cluster 16

Het plangebied van Cluster 16 is nu nog een braakliggend terrein aan de Honingzwam (zie afbeeldingen 10 t/m 13).

Aan de westzijde ligt de Honingzwam en aan de noordzijde de Oesterzwam. Tussen cluster 16 en deze twee straten liggen riante groenbuffers. Aan de zuidkant wordt Cluster 16 begrensd door 'De Groene Wig' (een parkstrook) en het Mosklokje. Aan de oostkant ligt ook een parkstrook ('Park Zodiak').

Het binnen het cluster opgenomen parkeerhof wordt voor auto's ontsloten vanaf de Honingzwam. Rondom het cluster liggen paden die de aanliggende woningen ontsluiten voor voetgangers.

Mede gezien de tijdspanne van bijna zes jaar tussen de vaststelling van het Masterplan en de stedenbouwkundige uitwerking van Het Rooster, zijn enkele uitgangspunten van het Masterplan inmiddels achterhaald of onvolledig gebleken en daarop aangepast. Zo is de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden van de marktvraag. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in het laten vervallen van een groot deel van het gestapelde programma in Zuidbroek ten gunste van grondgebonden woningen. Ook is er door de vergrijzing van de bevolking meer vraag naar levensloopbestendige woningen in de wijk. Voor Het Rooster heeft betekende dit onder meer dat een vijftal geplande appartementenblokken in Park Zuidbroek kwamen te vervallen.

Bestaande situatie Cluster 16, grenzend aan de Honingzwam aan de westkant en Oesterzwam aan de noordkant. Het gebied wordt aan de zuidkant begrensd door een groene strook/ wig met speeltuin Honingzwam.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0010.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0011.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0012.png"

Afbeeldingen 10 - 14 bestaande situatie rondom cluster 16 binnen het Rooster

Terwoldseweg 127

Het bouwplan voor een vrijstaande woningen aan de Terwoldseweg 127 maakt geen deel uit van Het Rooster, maar van deelgebied De Wellen. Dit bouwplan zal separaat in paragraaf 3.3. worden toegelicht.

3.2 Ruimtelijke opzet van het Rooster

3.2.1 Beeldkwaliteistplan

Cluster 16 en Nijbroekseweg 34

Naast het bestemmingsplan Zuidbroek en de voorliggende uitwerking (van deelgebied Het Rooster, cluster 16) als juridisch kader is er ook een ruimtelijk kader waaraan de plannen moeten voldoen: 'Stedenbouwkundig Plan Zuidbroek; deelgebied Het Rooster' (Vastgesteld d.d. 17 december 2009).

In dit boekwerk is de opzet van het stedenbouwkundige plan, de visie op de openbare ruimte en het streefbeeld van de bebouwing 'samenhangend' beschreven. De uitgangspunten, voorwaarden en/of richtlijnen zijn 'richtinggevend' voor de uitwerking van de bouwplannen (en de inrichting van de openbare ruimte). De 'richtlijnen' dienen als aansturingkader en als toetsingskader voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij geven uitwerking aan het welstandsbeleid als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

3.2.2 Bouwplan cluster 16 en Nijbroekseweg 34

Het gaat hier om twee locaties binnen deelgebied Het Rooster.

Bouwplan Custer 16/ Honingzwam

Het gaat in dit bouwplan, cluster 16 om de realisatie van totaal 17 woningen te weten 5 vrijstaande, 6 halfvrijstaande en 2 blokjes met elk 3 woningen. Het geheel kenmerkt zich als een samenhangend ensemble in totaal concept en beeld; de woningen zijn 'familie' van elkaar. Het bouwblok met aan de vier zijden woningen heeft een robuust karakter. Kenmerkend hierbij is de terughoudende vormgeving die echter niet als sober moet worden verward, maar het juist een 'stoere', 'fort-achtige' uitstraling geeft. De detaillering van de extra verdiepte donkere kozijnen en de speciale gevels (lees: speciale behandeling voegwerk) zijn voldoende sterk en samenhangend en versterkt het 'fort' concept.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0013.png"

Afbeelding 15 verkaveling

Het metselwerk is een lichtbruine/grijs genuanceerde handvorm baksteen en het metselen vindt plaats in extra volle specie dat er a.h.w. uitgedrukt wordt tijdens het metselen (vol en zat) waarna het getamponneerd wordt (een nagenoeg gelijktijdige handeling), de gevel krijgt hierdoor haar eigen stoere structuur. Dit is uniek, het 'fort' concept in optima forma.

De totale bebouwing in cluster 16 manifesteert zich als een éénduidige sterke verschijning.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0014.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0015.jpg"

Afbeelding 16 Afbeelding 17

Alle woningen hebben dezelfde vormentaal, alle voorzien van zadeldaken met donkere vlakke dakpannen, strakke dakrandafwerkingen (geen overstekken) en dezelfde afmetingen van kozijnen en puien waardoor het de juiste mate van rust herbergt

De overgangen tussen openbare ruimte en percelen worden aan de voorzijde gemarkeerd door lage hagen. De erfafscheidingen tussen achtertuinen die grenzen aan de openbare ruimte bestaan uit in de architectuur mee-ontworpen gemetselde tuinmuren met klimop begroeide gaasvulling.

Verschuiven bouwvlak Nijbroekseweg 34

Locatie Nijbroekseweg 34 betreft een eerdere legalisering van bestaande woonsituatie, waarvoor al eerder een gedoogbesluit was afgegeven. De legalisatie heeft al plaatsgevonden op basis van de 42e uitwerking en wijziging van het bestemmingsplan Zuidbroek. De bedoeling is om de bestaande woning te slopen en te herbouwen. Echter vanwege de aanwezigheid van een bijzondere boom en een landschappelijke groenstrook in de directe nabijheid is besloten de nieuwe woning c.q. het bouwvlak iets naar achteren te verplaatsen. Dit is mogelijk op basis van de algemene wijzigingsbevoegdheid, waarbij er kan worden afgeweken van een bebouwingsgrens.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0016.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0017.png"

Afbeelding 18 bestaande situatie Afbeelding 19 nieuwe situatie

3.3 Bouwplan Terwoldsweg 127 (onderdeel van de Wellen)

 Afbeelding 20.afbeelding "i_NL.IMRO.0200.up1047-vas1_0018.png"

3.3.1 Beeldkwaliteit

Voor de Terwoldseweg 127 is geen separaat beeldkwaliteitplan opgesteld. Voor een vergelijkbare locatie aan de Terwoldseweg naast 109 is in 2020 een bestemmingsplanuitwerking gemaakt waarbij een kavelpaspoort gemaakt met daarin ook ruimtelijke randvoorwaarden. Gezien het feit dat beide locaties aan dezelfde weg liggen kunnen deze randvoorwaarden ook worden toegepast voor de ontwikkeling van de woning aan de Terwoldseweg 127. Er wordt uitgegaan van een bouwvlak van 12 meter bij 12 meter, waarbij de rooilijn aansluit bij de naastgelegen woning Terwoldseweg 125. Belangrijk is immers dat de toekomstige nieuwbouwwoning zich naadloos voegt in de lintbebouwing aan de Terwoldseweg:

 • traditionele materialen; baksteen, gebakken pannen (leien, riet), hout (géén gevelpanelen;
 • een rijzig voorkomen en ruime, uitgesproken traditionele kappen;
 • trughoudend kleurgebruik (gevels), zoveel mogelijk aansluiten op omgeving;
 • bij toepassing van dakpannen: antracietkleurig.
 • nokrichting haaks op de Terwoldseweg;
 • maximale goothoogte 6 meter en een maximale nokhoogte 10 meter
 • bijgebouwen bij voorkeur los en op ruime afstand achter de voorgevelrooilijn van de hoofdbouw realiseren;
 • erfafscheiding voorzijde een groene lage haag, ook aan de rechter zijerfgrens die grenst aan de openbare ruimte tot op de helft van de woningdiepte. Voorbij dit punt mag de haag hoger uitgevoerd worden (vanaf daar ook mogelijk een hekwerk i.c.m. klimop).
 • erfafscheiding achtererf: hoge, groene erfafscheiding (hagen of hekwerk i.c.m. klimop).

3.4 Duurzaam bouwen

Binnen het gebied van de uitwerking worden maatregelen mogelijk gemaakt op het gebied van vergroenen en verduurzamen. Groen-, ecologische- en watervoorzieningen alsmede zonnepanelen op de grond worden bij recht toestaan. Zonnepanelen op daken zijn sowieso toegestaan omdat de panelen dan onderdeel vormen van het gebouw.

Een ander aspect, dat momenteel vrijwel dagelijks in het nieuws is, betreft het gasloos bouwen van woningen. Voor heel Zuidbroek is al geregeld (privaatrechtelijk) dat (vrijwel) alle nog te bouwen woningen gasloos worden gebouwd. Omdat Zuidbroek al op een warmtenet is aangesloten, ligt een keuze voor dat alternatief voor de hand. Ontwikkelaars zijn echter vrij om een andere alternatieve energievoorziening te kiezen. Gasloos bouwen is en wordt geborgd via privaatrechtelijke afspraken.

Toelichting: het warmtenet is, eenvoudig gezegd, een buizensysteem met warm water. Dat water is afkomstig van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) die ten noorden van Zuidbroek ligt. Naast de zuivering van rioolwater worden hier ook grondstoffen (fosfaat) en warmte teruggewonnen. Een gedeelte van deze warmte wordt gebruikt voor de verwarming van woningen in Zuidbroek.

3.5 Natuurwaarden- en Stikstofonderzoek

3.5.1 Natuurwaardenonderzoek (soorten)

In oktober 2021 is een quickscan soortbescherming uitgevoerd op de beoogde nieuwbouwlocatie cluster 16, deelgebied Het Rooster te Zuidbroek.

Conclusie en resultaat van dit onderzoek is als volgt:

 • De voorgenomen realisatie van cluster 16 in woonwijk Zuidbroek leidt niet tot negatieve effecten op beschermde (niet-vrijgestelde) soorten, met mogelijke uitzondering van broedvogels. Er is geen vervolgonderzoek of ontheffing nodig.
 • Tijdens het broedseizoen is de kans op broedgevallen niet geheel uit te sluiten. Start de werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen en voorkom vestiging van oeverzwaluw. Wanneer de werkzaamheden toch starten tijdens het broedseizoen van te verwachten soorten kan de kans op broedgevallen verder verkleind worden door het kort maaien en gemaaid houden van de vegetatie en treffen van vogelwerende maatregelen (zoals klapperlinten) voorafgaand aan het broedseizoen. Het broedseizoen is geen vaste periode maar voor de meeste soorten is de periode half maart - half augustus een goede indicatie. Bezette nesten van inheemse vogels zijn altijd beschermd, ongeacht de soort of periode. Zo nodig worden werkzaamheden uitgesteld of maatregelen getroffen om verstoring of vernieling van nesten te voorkomen, bijvoorbeeld het instellen van een zone rondom het nest totdat de jongen het nest hebben verlaten.
3.5.2 Stikstofonderzoek

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is voor cluster 16 ten behoeve van de bouw van 17 woningen aan de Honingzwam als onderdeel van deelgebied Het Rooster, op 10-11-2021 een onderzoek uitgevoerd naar de emissie van stikstof vanwege de realisatie c.q. afronding van dit woongebied met toepassing van de nieuwe Aeriusberekeningen. Uitkomst (zonder drempelwaarde) is dat er geen sprake is van mogelijk significante gevolgen voor Natura 2000 gebied als gevolg van de realisatie en afronding van dit woongebiedje als onderdeel van het Rooster. Het Stikstofonderzoek is opgenomen in bijlage 3 van de toelichting en de Bijlage stikstofonderzoek in bijlage 4 van de toelichting.

4 JURIDISCHE PLANOPZET

4.1 Inleiding

Dit uitwerking en wijzigingsplan kent de opzet van een gedetailleerd plan. Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard en de regels (voorschriften) als opgenomen in het bestemmingsplan Zuidbroek. Het bestemmingsplan Zuidbroek is tot stand gekomen onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Deze uitwerking en wijziging betreft een uitwerking c.q wijziging op basis van artikel 11 van de oude WRO en niet op basis van artikel 3.6. van de huidige Wet ruimtelijke ordening. Volgens artikel 8.1.1. van het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (overgangsbepalingen) mag een uitwerking en wijziging op basis van een bestemmingsplan dat volgens de oude WRO tot stand is gekomen, worden vormgegeven, ingericht en beschikbaar gesteld op dezelfde wijze als het moederplan is vormgegeven, ingericht en beschikbaar is gesteld. Hoewel formeel gezien de digitaliseringsverplichting niet van toepassing is voor uitwerkingen op basis van de oude WRO, wordt er ook in dit uitwerking en wijzigingsplan, voor gekozen om het plan wel vorm te geven, in te richten en beschikbaar te stellen op basis van de Wro/ Bro (IMRO 2012) standaarden. Om het plan volledig raadpleegbaar te maken zijn de door de gemeenteraad vastgestelde Inleidende regels en algemene- en overgangs- en slotregels grijs gemarkeerd en maken formeel geen deel uit van deze uitwerkingsregels, maar wel van het moederplan. Met andere woorden alleen de niet grijs gemarkeerde regels maken deel uit van de uitwerkingsregels. Voordeel hierbij is, dat nu de complete regels (moederplan+uitwerkingsplan) direct raadpleegbaar zijn.

Voor wat betreft locatie Nijbroekseweg 34 zal toepassing worden gegeven aan de algemene wijzigingsbevoegdheid als opgenomen in artikel 4.4. van het bestemmingsplan Zuidbroek, waarbij kan worden afgeweken van de bouwgrenzen met een afstand van maximaal 15 m. Het bouwvlak zal circa 11/ 12 verschuiven, waardoor de bestaande bijzondere boom en landschappelijk waardevolle groenstrook kan worden behouden.

Ingeval van de locatie Terwoldseweg 127 zal toepassing worden gegeven aan de wijzigingsbevoedheid als opgenomen in artikel 3.3. lid 7 sub b van de planregels van het bestemmingplan Zuidbroek, waarbij er meer woningen op een kavel dan op grond van dit plan kunnen worden toegestaan. Het betreft hier een al lang bestaande legale situatie waarvoor eerder al een gedoogbesluit was afgegeven. Binnen het bestemmingsvlak Wonen is nu aan het perceel Terwoldseweg 127 een bouwvlak opgenomen voor 1 vrijstaande woning. De goot- en bouwhoogte zijn opgenomen op de plankaart en de voorschriften m.b.t. vrijstaande woningen in artikel 3.3. van het bestemmingsplan Zuidbroek zijn voor zover van toepassing overgenomen in artikel 3 van dit uitwerking en wijzigingsplan.

4.2 Plankaart

Het plangebied is getekend op één gekleurde plankaart, schaal 1:1000. De plankaart is IMRO-gecodeerd getekend, conform IMRO2012. Door middel van coderingen en aanduidingen zijn de voorkomende bestemmingen aangegeven. De materiele inhoud van de bestemmingen is beschreven in de regels.

4.3 Planregels

De planregels bevatten (samen met de plankaart) het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en de toegelaten bebouwing. De regels bestaan uit een inleidende regels, regels omtrent gebruik en bebouwing van de grond, algemene regels en overgangs- en slotregels.
Dit uitwerkings- c.q. wijzigingsplan betreft een uitwerking en wijziging van het bestemmingsplan Zuidbroek. In juridisch opzicht maakt dit plan na inwerkingtreding onderdeel uit van dit bestemmingsplan en dient samen met dat plan als één geheel te worden beschouwd. Vanaf 2022 zal dit plan deel uitmaken van het Omgevingsplan Apeldoorn van rechtswege. Dit deel van Apeldoorn zal als na inwerkintreding van de Omgevingswet als 1 van de eerste gebiedsdelen worden omgezet in de standaarden volgens de Omgevingswet.
Dit uitwerkings- c.q. wijzigingsplan is, in tegenstelling tot het moederplan Zuidbroek uit 2006, een IMRO-gecodeerd plan volgens IMRO 2012. Aangezien de gemeente graag over zelfstandig leesbare en begrijpelijke uitwerkings- en wijzigingsplannen wil beschikken, is in dit plan een complete set regels opgenomen. Toch dient vanwege het karakter van het plan - het is een uitwerking en toepassing van de wijziging van de regels van het moederplan - bij de toetsing van bouw- of gebruiksvoornemens aan dit uitwerkings en wijzigingsplan ook het moederplan bestemmingsplan Zuidbroek te worden betrokken

Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende bepalingen waaronder de beschrijving van de voor dit plan relevante begrippen alsmede de wijze van meten. Voor zover grijs gemarkeerd zijn de regels overgenomen uit het moederplan en maken geen deel uit van het uitwerkings en wijzigingsplan.

Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Dit uitwerking en wijzigingsplan bevat de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied en de bestemming Wonen die onderstaand wordt besproken

Verkeer - Verblijfsgebied (artikel 3)

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfunctie hebben. Dit betreft openbaar gebied aan de achterkant van de woningen dat uitkomt op de Honing zwam met bijbehorende wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen. Aan de voorkant van de woningen gaat het vooral om een voet-fietspad aan de Satijnzwam.


Wonen (artikel 4)

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Voor de woningen is op de plankaart een bouwvlak gegeven. In de meeste gevallen heeft dit bouwvlak de vorm van een bouwstrook waarin meerdere woningen zijn opgenomen.

Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand, twee-onder-een-kap en aaneengebouwd. Ter plaatse van de aanduiding twee-aaneen zijn zowel twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen toegestaan. Bij de woningen zijn standaarddieptes voor de bouwvlakken gehanteerd: 10 meter voor aaneengesloten woningen, 12 meter voor halfvrijstaande en 15 meter voor vrijstaande woningen. De nog beschikbare uitbreidingsruimte hangt daarmee af van de diepte van de bestaande woning. In principe krijgt een rijtjeswoning minder uitbreidingsmogelijkheden dan een vrijstaande woning. De reden hiervoor is dat een achteraanbouw aan een vrijstaande woning in het algemeen minder van invloed is op het woongenot van de buren, dan wanneer het gaat om een rijtjeswoning. Voorwaarde bij het toekennen van de diepte van het bouwvlak is dat de tuinen diep genoeg zijn: in principe wordt een afstand van 16 meter tussen twee tegenover elkaar liggende (potentiële) achtergevels aangehouden.

Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mogen worden gesitueerd in achtererfgebied. Voor vrijstaande woningen aan de Nijbroekseweg 34 en 36 is de vigerende regeling overgenomen uit artikel 3.3. van de bestemming Woondoeleinden van het bestemmingsplan Zuidbroek, waarbij is bepaald dat een afstand van 7 meter dient te worden aangehouden vanaf de voorgevellijn van de woning.

Met deze regeling voor twee-onder een kapwoningen en aaneengesloten woningen is aansluiting gezocht met de regeling voor het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken. Uiteraard geldt de regeling ook voor de vrijstaande woningen op basis van Het Besluit omgevingsrecht.

Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen waarmee het situeren van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen voor alle typen woningen in voorerfgebied mogelijk kan worden gemaakt. Toetsingscriterium voor deze bevoegdheid is de stedenbouwkundige kwaliteit die met het bestemmingsplan is beoogd. De definities van de begrippen achtererfgebied, voorerfgebied en openbaar toegankelijk gebied zijn uit artikel 2 lid 3 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht overgenomen.

De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 m2 dan is ten hoogste 50 m2 aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m2 is die oppervlakte maximaal 65 m2 en is de kavel groter dan 750 m2 dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.

Parkeren

Tevens is er lid 5.5. een regeling opgenomen voor het parkeren, waarbij wordt verwezen naar de staat als opgenomen in bijlage 2 van de bijlagen bij de regels. Daarin is een staat opgenomen waarin staat aan welke parkeernorm bij welk type woning moet worden voldaan. Deze staat is overgenomen uit de Beleidsregel Parkeren (vastgesteld 21 maart 2019).


Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van de gebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld, waaronder aan de daarvoor te gebruiken oppervlakte, om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.

4.4 Algemene regels en overgangs- en slotregels

4.4.1 Algemene regels

In hoofdstuk ALGEMENE REGELS staan de regels, hoofdzakelijk grijs gemarkeerd die onderdeel uitmaken van het moederplan en ook gelden voor alle bestemmingen binnen deze uitwerking.

4.4.2 Parkeren

Parkeren

Door een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn op 29 november 2014 de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening vervallen. De stedenbouwkundige bepalingen van de Bouwverordening waren in Apeldoorn overwegend nog van belang vanwege de koppeling met de parkeernormen. Door het vervallen van deze bepalingen moet, daar waar het aanwezig zijn van voldoende ruimte voor het parkeren van auto's in het kader van een goede ruimtelijke ordening nodig is, in het bestemmingsplan een regeling voor het parkeren worden opgenomen.

In de bestemming Wonen (artikel 5) is in de leden 5.2.2. en 5.2.3 een regeling voor het parkeren in nieuwe situaties opgenomen, waaraan moet worden voldaan. Verwezen wordt naar bijlage 2 van de bijlagen bij de regels, waarin een staat is opgenomen (overgenomen uit de vastgestelde beleidsregel van 21 maart 2019), waaraan de nieuw te bouwen woningen moeten voldoen.

In dit bestemmingsplan is in de Algemene gebruiksregels van artikel 8 in lid 3 is een gebruiksregel parkeren opgenomen. Hierin is bepaald dat gebruik van gronden en bouwwerken zonder dat op de eigen kavel of in het openbaar gebied voldoende ruimte voor het parkeren van auto's aanwezig is, geldt als gebruik in strijd met de bestemming. Verder is bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen, uitbreiden en/of het wijzigen van het gebruik alleen wordt verleend als wordt aangetoond dat er op de eigen kavel of in het openbaar gebied voldoende ruimte voor het parkeren van auto's aanwezig is.

In de Algemene afwijkingsregels van artikel 9 is in lid 9.2. (afwijken parkeren) de bevoegdheid opgenomen om van deze parkeerbepalingen af te wijken wanneer het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit of als op andere wijze in de benodigde parkeerruimte wordt voorzien.

De uitleg bij de uitoefening van deze bevoegdheden wordt, zoals op grond van artikel 3.1.2 lid 2 onder a Bro mogelijk is, afhankelijk gesteld van de beleidsregel over de toepassing van die bevoegdheid. Het gaat dan om de beleidsregel die op het moment van uitoefening van die bevoegdheid geldig is.

Als uitwerking van deze algemene parkeerregel is een beleidsregel parkeren opgesteld die uitleg geeft over de toepassing hiervan. Deze beleidsregel is op 21 maart 2019 samen met de parkeervisie door de gemeenteraad vastgesteld en vervangt de op 24 juni 2004 vastgestelde notitie 'Actualisatie Parkeernota'. De beleidsregel is opgenomen als bijlage bij de toelichting.

5 INSPRAAK EN OVERLEG

5.1 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft geen voorontwerp van deze uitwerking en wijziging ter inzage gelegen.

5.2 Totstandkoming plan

Van 23 december 2021 tot en met 2 febrauri 2022 heeft het ontwerp van dit uitwerkings- en wijzigingsplan ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ingediend. Naar aanleding hiervan is het bouwvlak aan de Terwoldseweg 127 aangepast/ vergroot naar 12 meter bij 12 meter.