deel 2: uitvoering

Afb_02713.JPG

I. KANSKAARTEN 1.0

Buitenstad Apeldoorn

Deze structuurvisie focust op de belangrijkste kwaliteiten van Apeldoorn. In het begrip Buitenstad komen die kwaliteiten samen. We hebben voor de Buitenstad vier ambities benoemd waaraan we samen willen werken. Die bouwen voort op waar Apeldoorn al sterk in is. En ze staan centraal bij alles wat we doen. Onze investeringen zullen zich daarbij vooral richten op het fundament van de Buitenstad en op de dynamo’s.

vier kanskaarten

Daarnaast hebben wij voor elke ambitie een kanskaart opgesteld. Ze geven aan waar wij als gemeente kansen zien om de Buitenstad de komende jaren verder uit te bouwen en te versterken. Kanskaarten zijn geen projectenkaarten. Ze zijn bedoeld om te inspireren, te verleiden en om te verbinden met kansen die u ziet. Niet alles op kaart zal kunnen en zeker niet alles zal morgen al kunnen. Maar de kanskaarten geven wel een ambitie weer. Een ambitie waar we samen met anderen aan willen werken.

De kanskaarten hebben geen juridische status, maar vormen onze uitnodiging om met u als initiatiefnemers in gesprek te gaan. Wat wilt u, waar ziet u kansen? Kunnen we die wellicht verbinden en samen ambities dichterbij brengen?

Laat u inspireren om mee te bouwen aan de Buitenstad!

KK%20Gezinsstad.pdf
KK%20Toplandschap.pdf

KK%20Economie.pdf
KK%20Duurzaamheid.pdf
106.jpg

II. UITVOERINGSPROGRAMMA 1.0

Dit Uitvoeringsprogramma 1.0 geeft een eerste aanzet voor de projecten die wij van groot belang vinden voor de kwaliteit van Apeldoorn. Het is de groslijst voor de onderbouwing van het kostenverhaal. Zie daarvoor paragraaf 5.2. In de gemeentelijke meerjarenbegroting wordt dit programma jaarlijks geactualiseerd. Vandaar de toevoeging ‘1.0’.

FUNDAMENT

Bijdragen aan

de Buitenstad

Dekkingsplan

Staalkaart van projecten

Verbeteren van de

bereikbaarheid

Locale voorzieningen meenemen in het investeringsplan bovenwijks met een aandeel dat wordt opgebracht door nieuwe ontwikkelingen en een deel dat wordt betaald uit de algemene middelen. Bijdragen aan gewenste nationale en regionale infrastructuur daar mede op baseren.

- Verbeteren van de doorstroming op de A1 en A50.

- Realiseren van een spoorverbinding Apeldoorn-Arnhem.

- Realiseren van een spoorverbinding Apeldoorn-Zwolle.

- Realiseren van een station Apeldoorn-west.

- Realiseren van een station Apeldoorn-zuid.

- Verbeteren van de doorstroming op de Ring Apeldoorn.

- Openbaar vervoer bedrijven en kantoren.

Uitbouwen van blauwgroene structuren & Groene Mal

Algemene middelen, subsidies en meenemen in het investeringsplan bovenwijks (onderdeel groenfonds voor het buitengebied).

- Herstel van de beken en sprengen

- Verruimen van het stedelijk waterbergend vermogen met bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit en ecologische verbindingen.

- Realiseren van de groene uitloopgebieden Beekbergerwoud, Woudhuis en Weteringse Broek.

- Realiseren van groene wiggen en verbindingen naar de uitloopgebieden aan de oostkant van de stad.

- Kwaliteitsverbetering laanbeplanting langs Ring en radialen.

- Versterken ecologische en recreatieve netwerken.

- Groene structuurversterkingen in de dynamo’s.

Verbreden en vernieuwen van het toeristisch-

recreatieve palet

Dekken vanuit algemene middelen en subsidies.

- Het Apeldoorns kanaal (weer) bevaarbaar maken.

- Samenhang aanbrengen tussen fietsroutes stad en

buitengebied.

- Verbeteren van de openbare toegankelijkheid van de Veluwe.

DYNAMO’S

Bijdragen aan

de Buitenstad

Dekkingsplan

Staalkaart van projecten

Actualiseren van de

Buitenstedelijke

woonkwaliteit

Dekken vanuit algemene middelen en bijdragen ruimtelijke ontwikkeling.

- Transformatie van delen van de Kanaalzone.

- Herprogrammeren en extensiveren van Zuidbroek.

- Ontwikkelen van groen wonen in de binnenstad.

- Kleinschalige herstructurering verouderde delen wijken en buurten.

Bieden van een fijnmazige

voorzieningenstructuur

Dekken vanuit algemene middelen en bijdragen ruimtelijke ontwikkeling dynamo’s.

- Verbeteren van de kwaliteit van de buurt/wijkcentra.

- Ondersteunen van zelfbeheer van buurtvoorzieningen.

- Buurt-/wijkcentra bereikbaar met alle modaliteiten.

- Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in buurt/wijkcentra.

Vernieuwen van de

verblijfskwaliteit in het centrum

Dekken vanuit algemene middelen en bijdragen ruimtelijke ontwikkeling dynamo’s.

- Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

- Herprofileren van de Binnenring.

- Vergroenen van de binnenstad.

- Realiseren van voldoende parkeren in de binnenstad (voor auto en fiets).

Versterken van het economische vestigingsklimaat

Dekken vanuit algemene middelen en subsidies.

- Ontwikkelen Europaweg en de stadsas Kayersdijk.

- Ontwikkelen Ecofactory 1 & 2.

- Kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijventerreinen.

- Benutten van cultureel erfgoed.

Ondersteunen van

economische innovatie

Dekken vanuit algemene middelen en subsidies.

- Realiseren van een fijnmazig digitaal netwerk.

- Bevorderen kenniscampus voor onderwijs en bedrijven.

- Stimuleren van ruimten voor starters en kleine bedrijfjes.

- Experimenteren met proeftuinen voor regelarme free-zoning.


BIJLAGEN

BIJLAGE A: proces

December 2010 en januari 2011

April 2011

Mei 2011

Juni 2011

Augustus en september 2011

Oktober 2011

November 2011

December 2011

December 2011 en januari 2012

Juni 2012

Juli 2012

BIJLAGE B: literatuurlijst

© foto’s in deze structuurvisie onder andere: Bing.com, Imre Csany, gemeente Apeldoorn, google streetview, bureau Nieuwe Gracht

SSL21930.JPG