direct naar inhoud van 1.2 Wettelijk kader projectbesluit
Plan: Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1013-ont1

1.2 Wettelijk kader projectbesluit

Op grond van artikel 3.10 Wro kan de gemeente voor de verwezelijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit nemen. Het besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing van het project te bevatten. Aan het besluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden welke tevens kunnen strekken ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project.

Aanvullend is in artikel 3.13 Wro bepaald dat de gemeente binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden, een ontwerp voor een bestemmingsplan overeenkomstig het projectbesluit ter inzage moet leggen. In een aantal gevallen kan deze termijn worden verlengd, zoals in het geval dat de actualiteitstermijn van 10 jaar van het geldende bestemmingsplan bijna is verstreken en een nieuw bestemmingsplan voor dat gebied moet worden vastgesteld. Met de terinzagelegging van het ontwerp van bestemmingsplan 'Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen' tegelijk met dit projectbesluit, wordt aan deze bepaling voldaan.

Voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro en dit ontwerp binnen bovengenoemde termijn ter inzage is gelegd, kunnen zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpbestemmingsplan dat zijn grondslag vindt in het projectbesluit.