direct naar inhoud van 3.6 Overleg en Zienswijzen
Plan: Spelderholt Beekbergen woningbouw
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1012-vas1

3.6 Overleg en Zienswijzen

Het totaalplan Riant-Spelderholt is in het kader van de bestemmingsplanprocedure aan de provincie Gelderland toegestuurd. Volledigheidshalve is ook deze onderhavige ruimtelijke onderbouwing, voor overleg ex artikel 5.1.1 Bro, aan de provincie Gelderland worden toegezonden. Door de provincie zijn geen opmerkingen met betrekking tot het onderhavige project(besluit) gemaakt.

Het ontwerp-besluit voor zowel de bouwvergunningen alsook het projectbesluit hebben met de onderliggende stukken conform de afdeling 3.4 van de Awb (Algemene wet bestuursrecht) met ingang van 19 mei 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn meerdere zienswijzen ingediend.

De reacties op de zienswijzen zijn in een zienswijzennota als Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De zienswijzen hebben niet tot een aanpassing van het project geleid.