direct naar inhoud van 3.3 Natuurwaarden
Plan: Spelderholt Beekbergen woningbouw
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1012-vas1

3.3 Natuurwaarden

3.3.1 Algemeen

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos- en natuurcompensatie. Deze onderwerpen zijn nader beschreven in natuurtoets "Natuurtoets verplaatsing Manege riant naar locatie Spelderholt" (ARCADIS, 2009), deze onderzoeken zijn opgenomen in de Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing.

3.3.2 Onderzoeksresultaten

In de “Natuurtoets verplaatsing Manege Riant naar locatie Spelderholt” (ARCADIS, 2009) zijn de effecten voor natuur als gevolg van de ontwikkeling van het plan “Landgoed Riant” beschreven. De conclusies van dit rapport zijn voor het onderhavige deelproject nog steeds van toepassing. In aanvulling op dit rapport heeft Arcadis een aanvullende memo opgesteld (voortoets) om ook de effecten van alleen de ontwikkeling van de woningen op het Natura2000-gebied "Veluwe" in beeld te hebben.

Om te voldoen aan de Natuurbeschermingswet, het toetsingskader voor Natura 2000-gebieden, dienen deze effecten allereerst te worden beoordeeld in het kader van een voortoets (ook wel oriëntatiefase genoemd). Deze memo is te beschouwen als een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De mogelijke effecten die de woningen (in de bouw- en gebruiksfase) kunnen hebben op het Natura 2000-gebied zijn:

  • Verstoring door geluid en licht
  • Verstoring door recreatie

Samengevat wordt geconcludeerd dat de gevolgen van verstoring door licht en geluid verwaarloosbaar zijn en niet leiden tot een significante aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van de kwalificerende soorten: de wespendief en de zwarte specht. In de Natuurtoets (ARCADIS, 2009) is reeds eerder een analyse gemaakt van de extra verstoring die een toename van recreanten, afkomstig van de nieuwe woningen, met zich mee zou brengen. Hierbij zijn zowel het dagelijks bezoek (vooral door hondenbezitters) als het recreatieve bezoek in beschouwing genomen. Ook hier kan de conclusie worden getrokken dat het te verwachte aantal recreanten niet resulteert in mogelijke nadelige effecten op de foerageerspeelruimte van de kwalificerende soorten. Voor een volledige weergave van de inhoud van de onderzoeken wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlagen. Zowel het rapport Natuurtoets verplaatsing Manege Riant naar locatie Spelderholt” (ARCADIS, 2009) alsook de aanvullende memo "Effectenanalyse Natura 2000 woningen Spelderholt zijn als Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing gevoegd.

Naar aanleiding van deze voorliggende onderzoeken heeft de initiatiefneemster in opdracht van de gemeente Apeldoorn besloten om naast het uitvoeren van een aanvullend onderzoek ecologie Spelderholt (update) ook een mitigatieplan flora- en faunawet Spelderholt/Riant op te stellen. Beide rapportages zijn als Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Uit de hierboven genoemde rapporten kan worden geconcludeerd dat er geen omstandigheden bekend zijn die zich tegen het verlenen van het projectbesluit en het besluit om bouwvergunning te verlenen verzetten.