direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Spelderholt Beekbergen woningbouw
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1012-vas1

1.1 Aanleiding

Met het herontwikkelen van het voormalige pluimvee instituut en nertsenfokkerij wordt gestreefd naar een efficiënt, meervoudig en duurzaam ruimtegebruik van het onderliggende gebied. Het vernieuwde Spelderholt wordt daarmee een woon- en voorzieningengebied met een hoge omgevingskwaliteit. Het behoud van een duurzaam en kwalitatief hoogstaande omgeving is volledig afhankelijk van extern gegenereerde financiële middelen. Hiermee kan het voortbestaan van het Spelderholt als ruimtelijke eenheid behouden blijven. Binnen dat kader worden de bestaande omgevingswaarden (waaronder natuurwaarden) verder ontwikkeld en de aanwezige potenties benut.

De hoofdopzet van het totaalplan is neergelegd in het op 9 juli 2009 door de raad van de gemeente Apeldoorn vastgestelde bestemmingsplan Spelderholt-Riant. Middels dit bestemmingsplan worden planologische en juridische mogelijkheden geboden voor de bouw van woningen en een verplaatsing van de manege Riant (nu nog aan de Bruggelerweg gelegen). Nu het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Spelderholt-Riant" geschorst is kan woningbouw (op dit moment) niet plaatsvinden. Vooruitlopend op de uitspraak in bodemprocedure heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) in opdracht van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een deskundigenverslag uitgebracht. Met betrekking tot de mogelijke aantasting van het omliggende Natura2000-gebied door planrealisatie wordt in het advies geconstateerd dat het pijnpunt van de beroepszaak de onzekerheid betreft welke bestaat in de gevolgen van de stikstofdepositie van de nieuw te realiseren manege op het nabij gelegen Natura2000-gebied (in het bijzonder het kwetsbare perceel droge heide). In het advies van de StAB wordt aangegeven dat het onwaarschijnlijk is dat het bestemmingsplan significante gevolgen heeft voor de flora en fauna in het omliggende gebied. Voor het 'gevoelige' heideperceel ten zuiden van het plangebied is slechts sprake van een significante toename van ammoniak. De effecten van deze toename zijn echter niet feitelijk te onderscheiden. De geplande bouw van woningen heeft geen invloed op deze stikstofdepositie. De verstoring van de instandhoudingsverplichtingen van het Natura2000-gebied Veluwe zijn door de bouw van (alleen) de geplande woningen op het landgoed Spelderholt uit te sluiten.

Ook is gebleken dat er een mogelijke juridische onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de in het bestemmingsplan opgenomen bouwregeling aangaande het realiseren van de woningen. Op grond van de op dit moment in het vastgestelde bestemmingsplan gehanteerde wijze van bestemmen zouden mogelijk de beoogde bouwwerken, zijnde de woningen (waaronder een appartementengebouw), niet vergund kunnen worden. Om deze mogelijke juridische onduidelijkheid weg te nemen zal een nieuw planologisch juridisch kader moeten worden vastgesteld.

De lange doorlooptijd van het totaalproject (verplaatsing manege + woningbouw) staat op gespannen voet met de beoogde uitvoering van het totaalplan (waaronder de economische uitvoerbaarheid). De voorbereiding van een ruimtelijk besluit alleen ten behoeve van de realisatie van woningen wordt niet bemoelijkt door nieuwe uitgangspunten en nieuwe afspraken ten opzichte van het eerder door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Zodoende bestaat er een helder beeld over het voorgenomen project.

Vooruitlopende op de inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan middels het nemen van een projectbesluit voor 13 bouwaanvragen , ingediend op 30 september 2010, woningbouw geëffectueerd worden. Tevens kan met dit projectbesluit de bestaande ruimtelijke kwaliteit worden verbeterd (sloop bestaande gebouwen en gebiedsversterking). Een projectbesluit verwerkelijkt dat bepalingen van een geldend bestemmingsplan die de realisatie van het project in de weg staan, voor dat project buiten toepassing blijven. Het projectbesluit wordt hiermee als middel gebruikt voor een gefaseerde besluitvorming (en planontwikkeling). Uiteindelijk zal deze besluitvorming uitmonden in het inwerkingtreden van het nieuwe bestemmingsplan. In dit uiteindelijke bestemmingsplan zal ook de verplaatsing van de manege worden vastgelegd. In de Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing zijn zowel een situatietekening, een overzicht van de ingediende bouwaanvragen alsook het ontwerp-projectbesluit gevoegd.