direct naar inhoud van 3.3 Natuurwaarden
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

3.3 Natuurwaarden

3.3.1 Algemeen

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Op grond van de Flora- en faunawet is iedere handeling verboden die schade kan toebrengen aan de op grond van de wet beschermde planten en dieren en/of hun leefgebied. Naast de hiervoor beschreven soortbescherming kan ook een gebiedsbescherming gelden op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Flora wordt verder ook beschermd door de Boswet.

3.3.2 Onderzoeksresultaten

Het projectgebied betreft een weiland dat een intensief agrarisch gebruik kent. Hier zijn geen beschermde flora en fauna aanwezig. Het projectgebied ligt op circa 5,5 kilometer afstand van een gebied dat beschermd is op grond van de Natuurbeschermingswet, de uiterwaarden van de IJssel. De afstand tot de Veluwe, eveneens een beschermd natuurgebied, bedraagt circa 6 kilometer. Gelet op deze grote afstanden zijn alleen de effecten van de bedrijfsuitbreidingen op die gebieden relevant die zich door de lucht verplaatsen relevant: de uitstoot van ammoniak. De toename van de ammoniakuitstoot als gevolg van de uitvoering van het bouwplan is dusdanig beperkt dat dit valt binnen de marge, die het bevoegd gezag: de provincie Gelderland, binnen de huidige regels hanteert voor het verlenen van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet. Derhalve is aannemelijk dat een dergelijke vergunning verleend gaat worden voor de uibreiding. In bijlage 5 van de Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing is dat uitgebreid onderbouwd. De uitvoering van het project leidt niet tot het verdwijnen van houtopstanden, dus treedt ook geen strijdigheid op met de Boswet.