direct naar inhoud van 3.2 Waterhuishouding
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

3.2 Waterhuishouding

3.2.1 Algemeen

Het besluitgebied ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Het project is circa 0,25 hectare groot. De nieuwbouw bevindt zich niet binnen enige Keurzone. Wel ligt langs de westzijde van het projectgebied een keurzone. Het projectgebied ligt niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

3.2.2 Grondwater

Het gebied ligt niet in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied tussen 40 en 120 centimer onder maaiveld ligt. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Grondwater zal in dit plangebied geen overlast veroorzaken en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.

3.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Direct ten westen van het projectgebied ligt een beek, waarop de keur van het waterschap rust. Binnen de keurzone vinden geen werkzaamheden plaats voor het project. Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur.

3.2.4 Afvoer van hemelwater

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen.

3.2.5 Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de stallen wordt aangesloten op de mestkelders onder de stallen. Dit water wordt samen met de mest afgevoerd.

3.2.6 Watertoets

De nieuw te realiseren bebouwing ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Af te voeren hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Dit plan heeft geen nadelige gevolgen voor de waterhuishouding.