direct naar inhoud van 2.2 Het plan
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

2.2 Het plan

Het agrarische bedrijf kent twee bedrijfstakken: een melkveetak en het houden van vleeskuikenouderdieren. Die laatste zijn de ouderdieren van vleeskuikens die worden gehouden voor de productie van broedeieren. Bij dit type van agrarische bedrijvigheid staat enerzijds de kostprijs onder druk door diverse ontwikkelingen en anderzijds zit er een stijgende lijn in de kwaliteitseisen die de kuikenbroederijen stellen. Dat noopt tot een bedrijfsuitbreiding om in de toekomst ecomisch verantwoord te kunnen blijven werken. Qua omvang van de pluimveehouderij is daarvoor een groei gewenst naar 39 duizend dieren.

Het voornemen is het hudige stramien van het erf door te zetten voor het realiseren van de benodige uitbreidingen. De meest noordelijke (pluimvee)stal, met een breedte van ruim 15 meter, wordt verlengd van 60 meter naar 130 meter. Daarmee gaat die stal voor circa 40 meter het Apeldoorns grondgebied 'insteken'. De goot- en bouwhoogte blijven gelijk aan het bestaande deel: een goothoogte van 2 meter en een bouwhoogte van 5,5 meter. Ook de materialisatie blijft hetzelde: bakstenen en golfplaten.

Verbonden met een klein tussenlid, wordt direct ten noorden van de verlengde stal een nieuwe pluimveestal gerealiseerd. De kopgevel van de nieuwe stal komt in dezelfde lijn te staan als de verlengde stal. Ook zal de lengte hetzelfde zijn: 130 meter, waarvan ruim 45 meter op Apeldoorns grondgebied ligt. De stal krijgt een breedte van ruim 25 meter. Net als de andere stallen betreft het een eenvoudig bouwvolume: één bouwlaag met een zadelkap. De goothoogte bedraagt 2,5 meter en de bouwhoogte van 7,5 meter. Daarmee wordt voldaan aan de dak-gevelverhouding die gewenst is volgens het beeldkwaliteitsplan voor het landbouwontwikkelingsgebied Beemte Vaassen. Die verhouding bedraagt 2:1. In dit geval bedraagt de hoogte van het dakvlak 5 meter, wat gelijk is aan twee keer de goothoogte. Met die verhouding wordt goed aangesloten bij de (agrarische) karakteristiek van de omgeving. Daarbinnen zijn forse kappen namelijk het bepalende element van de bedrijfsgebouwen. De materialisatie van de nieuwe stal sluit aan bij de rest van het erf: bakstenen en golfplaten. Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen in de Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing. Beide stallen krijgen lengteventilatie met op de uiteinden luchtwassers.

De uitbreidingen vinden plaats bij de stal die nu het verst van de bedrijfswoning afstaat. Dat lijkt in te gaan tegen het strevens uit het genoemde beeldkwaliteitsplan om te komen tot een clustering van de bedrijfsgebouwen en om de bedrijfswoning de centrale plek te geven binnen het ruimtelijke beeld van het erf. Oftewel: bedrijfsgebouwen zo dicht mogelijk bij en achter de bedrijfswoning neerzetten. De uitbreidingen dichter bij de bedrijfswoning positioneren dan nu gepland, is evenwel niet mogelijk. Op de grond direct ten zuiden van de locatie staan de bedrijfsgebouwen van het agrarische bedrijf aan de De Gaete 7-9. Verder is binnen de zuidelijke helft van het erf aan de Gatherweg de melkveetak van het bedrijf aanwezig en hier vindt de opslag van voer plaats. De uitbreidingen in aansluiting daarop projecteren zou leiden tot erf dat dusdanig langgerekt is dat het niet passend is in de omgeving. Daarnaast kunnen hier voor een belangrijk deel geen bedrijfsgebouwen (voor vee) worden opgericht omdat ze dan, in verband met milieu-eisen, te dicht bij het bedrijf aan De Gaete 7-9 komen te staan. Verder is het, vanuit het oogpunt van een goede bedrijfsvoering, wenselijk dat de beide bedrijfstakken binnen het erf een eigen 'compartiment' hebben. Met de beoogde plek voor de uitbreidingen is dat mogelijk. Desondanks is met die plek sprake van een compacte erfopbouw waarbinnen de bedrijfswoning zijn functie als hoofdgebouw kan handhaven.

Gezamenlijk, het (via een bestemmingsplanherziening te verkleinen) deel in de gemeente Epe en het deel in de gemeente Apeldoorn, passen de bestaande gebouwen en de geplande uitbreidingen binnen een (bouw)vlak van 1,5 hectare grootte. Daarmee wordt voldaan aan het maximum dat het reconstructieplan Veluwe in principe stelt aan een bouwvlak in een landbouwontwikkelingsgebied.

De nieuwe situatie wordt voorzien van een adequete landschappelijke inpassing, in aansluiting op de uitgangspunten daarvoor uit het genoemde beeldkwaliteitsplan. Langs de gehele noordzijde van het bedrijf, tot aan de westelijk gelegen beek, wordt een eikensingel aangeplant van circa 5 meter breed. In aansluiting daarop wordt langs de beek eveneens een groensingel van circa 5 meter breed aangeplant tot aan de zuidelijke kavelgrens. Die beplanting zal buiten de keurzone van de wetering worden aangeplant. Het inrichtingsplan is opgenomen in de Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing (bijlage 3).