direct naar inhoud van 2.1 Bestaande situatie
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

2.1 Bestaande situatie

Omgeving

Het besluitgebied is gelegen in het agrarische gebied ten oosten van de A50, ten noordoosten van de stad Apeldoorn en ten zuidoosten van het dorp Vaassen. De omgeving is te typeren als een kampenlandschap. Dat landschap kenmerkt zich door een grillig wegenpatroon en een onregelmatige verkaveling. De erven liggen verspreid in het gebied. Van origine waren de percelen omzoomd met opgaande beplanting, waardoor het landschap een kleinschalig karakter had. Tegenwoordig zijn de beplantingen praktisch verdwenen. Daardoor heeft het landschap nu een open karakter, waarbinnen de bebouwing op de erven het meest het ruimtelijke beeld bepaald.

Het projectgebied wordt ontsloten via De Gaete, een zijweg van de Broeklanderweg, wat een doorgaande weg is. De Gaete heeft een relatief smal profiel. De Gaete gaat op het grondgebied van de gemeente Epe over in de Gatherweg.

Ten westen van het projectgebied loopt een (onbeplante) beek. Direcht ten oosten van het agrarisch bedrijf is een ander agrarisch bedrijf te vinden, gelegen aan de De Gaete 7-9. In het noorden is, op enige afstand, aan de Gatherweg 26-I een burgerwoning gelegen. Voor het overige is het bedrijf omgeven door weilanden.

Erf

Het erf is eenvoudig van opzet. Op enige afstand van de weg, minimaal 30 meter, staat de bedrijfswoning. De bedrijfswoning betreft een eenvoudig bouwvolume: één bouwlaag met een zadelkap met wolfseinden. Direct ten noorden van de woning staat nog een bijgebouw van beperkte omvang. 'Achter' de bedrijfswoning staan de bedrijfsgebouwen. Het gaat om drie sobere bouwvolumes met een zadelkap en zijn qua grootte vergelijkbaar. De kopgevels staan praktisch in dezelfde lijn. De kappen staan met hun lengterichting haaks op de lengterichting van de weg. 'Achter' de bedrijfsgebouwen zijn een aantal sleufsilo's te vinden en vindt opslag van voer plaats. De erfopbouw kent dus een duidelijk stramien. Doordat de weg ter hoogte van het bedrijf een knik maakt, staan de bedrijfsgebouwen dichter bij de weg dan de bedrijfswoning. Behoudens de beplanting bij de bedrijfswoning is erfbeplanting praktisch afwezig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1009-vas1_0004.png"

Figuur 4: Luchtfoto