direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding
Plan: De Gaete naast 9 stal noord Beemte Broekland
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1009-vas1

1.2 Aanleiding

Het gebied tussen Beemte en Vaassen is door de provincie Gelderland aangewezen als LOG. In het LOG kunnen intensieve veehouderijen zich verder ontwikkelen. Bestaande bedrijven kunnen uitbreiden en nieuwe bedrijven kunnen zich hier vestigen. Het landbouwontwikkelingsgebied ligt in twee gemeenten: Apeldoorn en Epe. Vanaf 25 augustus 2011 hebben beide gemeenten voor hun eigen deel, gedurende zes weken, het ontwerp van het bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte Vaassen ter inzage gelegd. Beide ontwerpplannen bevat de juridisch-planologische regeling voor het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen.

In het ontwerpplan voor het Apeldoornse deel is voorzien in de geplande vergroting van het bedrijf. Het bouwvlak van het bedrijf dat nu nog geheel in Vaassen ligt, wordt aangepast zodat het ook op het perceel aan De Gaete komt te liggen.

De eigenaar van het agrarische bedrijf, de heer F. Keurhorst, heeft verzocht om vooruitlopend op het bestemmingsplan voor het LOG, tot realisatie van de uitbreidingen over te mogen gaan. Dat is mogelijk via een projectbesluit. In navolging van het verzoek heeft de heer Keurhorst twee aanvragen voor bouwvergunning ingediend voor de nieuwe stallen. Een aanvraag voor het vergroten van de bestaande stal en een aanvraag voor een nieuwe stal, die middels een tussenlid wordt verbonden met de genoemde bestaande stal. Die aanvragen hebben alleen betrekking op de gedeeltes van beide bouwwerken die op Apeldoorns grondgebied komen te staan. Voor de gedeeltes die op het grondgebied van de gemeente Epe staan zijn afzonderlijk aanvragen om bouwvergunning ingediend bij de gemeente Epe.

De uitbreiding past binnen het agrarische bouwperceel dat geldt voor het perceel Gatherweg 28 in Vaassen. Door de voorgenomen uitbreiding op Apeldoorns grondgebied zou het (intergemeentelijk samengestelde) totaal van het bouwvlak meer dan 1,5 hectare gaan bedragen. Dat is strijdig met het beleid uit het reconstructieplan Veluwe. Oorzaak daarvan is dat ten oosten van het feitelijk aanwezige bedrijf een groot deel van het bouwvlak ligt dat nu niet benut wordt. Voor het wegnemen van dat onbenutte deel van het bouwvlak, heeft de gemeente Epe een bestemmingsplan in procedure gebracht: ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Gatherweg 28 Vaassen. Daarmee wordt het bouwvlak van het bedrijf in Epe verkleind. Na het nemen van de projectbesluiten kan de gemeenteraad van Epe dus besluiten om het Epese deel van het bouwvlak te verkleinen. Zo wordt een overschrijding van het genoemde maximum door de uitbreidingen voorkomen. Op die wijze is er geen strijdigheid met het reconstructieplan Veluwe. Ook is op die wijze in wezen geen uitbreiding van het bouwvlak aan de orde, maar een intergemeentelijke verschuiving van bouwmogelijkheden.