direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding
Plan: Winkelcentrum Eglantier middenblok
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1007-vas1

1.2 Aanleiding

Voorgeschiedenis

In maart 2009 heeft voor het eerst het ontwerp van bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier ter inzage gelegen. Tijdens deze eerste terinzagelegging is geconstateerd dat enkele hoogtes op de bestemmingsplankaart afwijken van de ingediende aanvragen bouwvergunning. Bij nadere bestudering bleek dat voor de plandelen "Tuincentrum" en "Albert Heijn" te geringe hoogtes waren opgenomen.

In reactie daarop heeft de gemeente Apeldoorn de betreffende afwijkingen direct gecorrigeerd. Dit resulteerde in het aanpassen van de plankaart en het opnieuw publiceren van het bestemmingsplan op 8 april 2009. Daartoe is de gewijzigde plankaart aan alle partijen toegezonden en is de aangepaste plankaart op internet geplaatst. Door een technische fout is echter de eerdere, afwijkende plankaart op internet blijven staan.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening wordt het ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld. Aan dit vormvereiste is niet voldaan, waardoor het bestemmingsplan opnieuw als ontwerp ter inzage gelegd moet worden. Dit gebeurt met een hernieuwde publicatie en terinzagelegging van het bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier.

Werkzaamheden

Met deze hernieuwde publicatie is de nodige tijd gemoeid, terwijl zich binnen het winkelcentrum concrete problemen voordoen, zoals leegstand, terugloop van bezoekersaantallen en achteruitgang van de openbare ruimte. De gemeente Apeldoorn en eigenaar Holland Property hebben gezamenlijk gekeken hoe enerzijds de gevolgen van deze herhaalde terinzagelegging en het daarmee gepaarde tijdsverlies zoveel mogelijk beperkt kunnen worden, terwijl anderzijds een zorgvuldige procedure gevolgd kan worden, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van omwonenden. Daartoe zijn gezamenlijk de volgende stappen ondernomen:

  • Bouwvergunning Middenblok ("Blok 1"): In het belang van de vestiging van grote trekkers in het middenblok hebben de gemeente Apeldoorn en Holland Property onderzocht of het mogelijk is om op grond van het vigerende bestemmingsplan een bouwvergunning te verkrijgen voor een gedeelte van de voorgenomen bebouwing in het middendeel. Dit blijkt mogelijk. Daarmee behoort een start bouw op 1 mei 2010 tot de mogelijkheden.
  • Projectbesluit Middenblok ("Blok 1"): Om ook voor het overige deel van het middenblok, waaronder de erkers aan de naar buiten gekeerde zijde, binnen afzienbare termijn een bouwvergunning te kunnen verlenen, start de gemeente tegelijk met de terinzagelegging van het bestemmingsplan met voorliggende procedure projectbesluit.
  • Start bomenkap: Naast procedurele inspanningen heeft de gemeente onlangs een start gemaakt met de feitelijke werkzaamheden in het gebied. Zo zijn alle noodzakelijke bomen inmiddels gekapt. Met het oog op het ophanden zijnde broedseizoen wordt ook hiermee een aanzienlijke vertraging voorkomen.
  • Start werkzaamheden Eglantierlaan: Daarnaast start de gemeente met de herinrichting van de Eglantierlaan, waardoor op korte termijn voldoende parkeervoorzieningen ontstaan.
  • Start bouwrijp maken locatie "Tuincentrum": Tenslotte wordt de inmiddels onbebouwde locatie van het voormalige tuincentrum bouwrijp gemaakt, zodat direct na het verkrijgen van bouwtitels een aanvang met de werkzaamheden gemaakt kan worden.

Dit totaal van activiteiten maakt dat op onderdelen gestart kan worden met de revitalisatie en herontwikkeling van winkelcentrum Eglantier, zodat een verdere teruggang van het winkelcentrum wordt tegengegaan. Daarbij geldt dat elk van deze onderdelen zodanig kleinschalig en/of omkeerbaar is, dat hierdoor op voorhand geen belangen van derden worden geschaad, terwijl de procedure rond het bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier op goede en zorgvuldige wijze kan worden vormgegeven.