direct naar inhoud van 3.4 Cultuurhistorie
Plan: Zutphensestraat 240
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1006-vas1

3.4 Cultuurhistorie

3.4.1 Cultuurhistorische waarden

Het plangebied ligt in een gebied dat op de gemeentelijke Cultuurhistorische beleidskaart is aangemerkt als een gebied met een lage attentiewaarde. In het plangebied is geen bebouwing met vastgestelde cultuurhistorische waarde aanwezig.

3.4.2 Archeologische waarden

Het plangebied ligt in een gebied dat volgens de gemeentelijke Archeologische beleidskaart een gemiddelde trefkans heeft. Om die reden is archeologisch onderzoek uitgevoerd (ADC ArcheoProjecten, nr. 2264, 1 april 2010). Uit bureauonderzoek blijkt, dat in het hele plangebied direct aan of onder het maaiveld archeologische resten worden verwacht uit alle archeologische perioden. Het vondstniveau wordt verwacht in de eerste ca. 30 cm beneden het maaiveld. Archeologische sporen (uitgezonderd diepe paalsporen, waterputten etc.) worden binnen ca. 50 cm beneden het maaiveld verwacht. De verwachte archeologische resten bestaan hoofdzakelijk uit aardewerk- of vuursteenstrooiïngen. Organische resten (zoals bot, hout, leder en textiel) zullen door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. De beperkte beschikbare gegevens laten niet toe, het complextype en de omvang van de verwachte resten nader te specificeren.

Binnen het plangebied heeft vanaf het begin van de 19e eeuw tot heden bebouwing plaatsgevonden. De bodem zal ter plaatse enigermate verstoord zijn. Teneinde deze verwachting te toetsen is in het plangebied een booronderzoek uitgevoerd. Binnen het plangebied is de bodem tot in de C-horizont (circa 65 cm –mv) geheel verstoord. Eventuele aanwezige archeologische resten zullen verdwenen zijn. Tijdens het veldonderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op archeologische resten in de bodem.