direct naar inhoud van 3.3 Natuurwaarden
Plan: Zutphensestraat 240
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1006-vas1

3.3 Natuurwaarden

3.3.1 Algemeen

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Op grond van de Flora- en faunawet is iedere handeling verboden die schade kan toebrengen aan de op grond van de wet beschermde planten en dieren en/of hun leefgebied. Op grond van artikel 75 van de wet kan ontheffing van het verbod worden verleend en op grond van de ex artikel 75 vastgestelde AmvB gelden enkele ontheffingen van het verbod.

Naast de hiervoor beschreven soortbescherming kan ook een gebiedsbescherming gelden op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Aangezien het plangebied niet ligt in een gebied waarvoor zo'n gebiedsbescherming geldt en ook niet in de invloedssfeer van zo'n gebied, wordt daarop niet verder ingegaan.

Het plangebied ligt wel in een gebied wat aangewezen is als verbindingszone binnen de Ecologische Hoofdstructuur.

3.3.2 Onderzoeksresultaten

Op het perceel zijn geen te beschermen ecologische waarden bekend. Aard en omvang van het project is zodanig dat geen negatief effect ontstaat op de omgeving. Met dit project wijzigt het gebruik niet, ontstaat er geen toename van activiteiten en wordt het bebouwd oppervlak verkleind, waardoor er geen significante aantasting van de verbindingszone plaatsvindt en het functioneren van de verbindingszone als zodanig niet in het geding komt.