direct naar inhoud van 3.2 Waterhuishouding
Plan: Zutphensestraat 240
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1006-vas1

3.2 Waterhuishouding

Algemeen

Het plan ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Het perceel grenst direct aan of heeft een kleine overlap met de Keurzone van een A-watergang van het waterschap Veluwe. Het toepassingsbereik van de Keur is 5 m vanuit de insteek van de watergang ivm met het uitvoeren van de onderhoudstaak van het waterschap. Het perceel ligt niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

Grondwater

Het perceel ligt niet in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. In de directe omgeving zijn geen gegevens beschikbaar over de hoogte van de grondwaterstand. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Door de nieuwbouw zal het grondwater in dit plangebied geen overlast veroorzaken en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.

Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Aan de oostzijde van het perceel grenst een A-watergang van het waterschap. Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelig gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur.

Bij het bouwen nabij oppervlaktewater dienen de regels van de Keur van het waterschap Veluwe te worden nageleefd.

Afvoer van hemelwater

Het regenwater van verhardingen wordt op eigen perceel verwerkt. In de toekomstige situatie zal deze situatie gehandhaafd (moeten) blijven. Conform de gemeentelijke bouwverordening mag er geen hemelwater worden aangesloten op de drukriolering.

Afvoer van afvalwater

De huidige woning is aangesloten op de drukriolering van de gemeente Apeldoorn en voert af via de gemeente Voorst. De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op de gemeentelijke drukriolering.

Watertoets

Het plan omvat minder dan 10 woningen. Het plangebied grenst aan een Keurzone van een A-watergang. Nieuwbouw vindt plaats buiten de keurzone. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater.