direct naar inhoud van 2.2 Het plan
Plan: Zutphensestraat 240
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1006-vas1

2.2 Het plan

Het bouwplan voorziet in de sloop van de aanwezige bebouwing en de nieuwbouw van een woning met bijgebouw. De functie wijzigt niet ten opzichte van de feitelijk bestaande functie. De aanwezige ontsluiting blijft intact.

De voorgevel van de nieuwe woning staat vrijwel in lijn met de Zutphensestraat. Het bijgebouw wordt circa 3 meter achter de voorgevellijn van de woning gesitueerd, waarmee een logische hierachie en samenhang tussen woning en bijgebouw wordt bereikt.

Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven maakt de Zutphensestraat 240 deel uit van het in procedure zijnde bestemmingsplan Buitengebied Noordoost, waarin voor het perceel de bestemming Wonen is opgenomen (zie bijlage). Voor deze bestemming zijn bouwregels opgenomen (zie bijlage). Zo bedraagt de maximale goothoogte van een woning 4 meter. De maximale inhoudsmaat zal in het ontwerp-bestemmingsplan verhoogd worden tot 700 m3.

Het bouwplan moet voldoen aan deze regels. Uit toetsing is naar voren gekomen dat dit het geval is. De goothoogte van de nieuwe woning is 3 meter en de inhoud 680 m3. Ook wordt voldaan aan de overige bouwregels, zoals bijvoorbeeld voor de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens.

Het bijgebouw voldoet aan de bouwregels wat betreft goothoogte en hoogte. Het maximale oppervlak van een bijgebouw bij een woning bedraagt standaard 75 m2. Het bouwplan voorziet in een bijgebouw van ruim 270 m2. Betemmingsplan Noordoost biedt echter de mogelijkheid om als er (bij)gebouwen op het perceel staan met een oppervlak van meer dan 75 m2 deze te slopen en in ruil daarvoor een nieuw bijgebouw te realiseren wat groter is dan 75 m2. Dit onder de voorwaarde dat voor elke 2 m2 boven de 75 m2 die gesloopt wordt slechts 1 m2 mag worden teruggebouwd. Met deze regeling wordt vermindering van bebouwing in het buitengebied gestimuleerd zodat een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit kan worden bereikt. Toepassing van deze regel in dit concrete geval maakt het mogelijk om in ruil voor het slopen van de zes aanwezige gebouwen, met een oppervlakte van circa 500 m2, een bijgebouw van ruim 270 m2 terug te bouwen.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een positief advies uitgebracht over het bouwplan.