direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
Plan: Zutphensestraat 240
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1006-vas1

1.1 Inleiding

Voornemen bestaat om de op het perceel Zutphensestraat 240 aanwezige woning en voormalige agrarische opstallen te slopen en ter plaatse een woning met bijgebouw te realiseren. De locatie maakt deel uit van het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak uit 1947 en heeft daarin de bestemming "Gronden aangewezen voor agrarische bedrijven Klasse B". Deze bestemming laat uitvoering van het bouwplan niet toe.

Het bouwplan wordt ruimtelijk aanvaardbaar geacht. Om die reden wordt medewerking gegeven aan uitvoering hiervan met een procedure tot projectbesluit. Op grond van artikel 3.10 Wro kan de gemeente voor de verwezelijking van een project een projectbesluit nemen. Het besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing van het project te bevatten. Dit stuk vormt deze onderbouwing. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de bestaande situatie, het bouwplan en de uitvoerbaarheid van het bouwplan.

Voor het gebied waarin de Zutphensestraat 240 ligt is een nieuw bestemmingsplan in procedure. Het voorontwerp van bestemmingsplan Buitengebied Noordoost heeft in september 2009 ter visie gelegen. In dat voorontwerp is voor genoemd perceel de bestemming Wonen opgenomen.