direct naar inhoud van Ruimtelijke onderbouwing
Plan: Ecoducten Amersfoortseweg en Kootwijkerweg
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.ov1062-vas1

Ruimtelijke onderbouwing

Ecoducten Amersfoortseweg en Kootwijkerweg, behorende bij de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 Wabo

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Inleiding

Bestemmingsplan Veluwe en bestemmingsplan Agrarische Enclave zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 5 juli 2012 en 25 juni 2014. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft de realisatie van twee ecoducten over de provinciale wegen Amersfoortseweg (N344) ter hoogte van hectometerpaal 28,5 en Kootwijkerweg (N302) ter hoogte van hectometerpaal 127,6.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1062-vas1_0001.png"

Afbeelding 1.1 - locatie ecoducten

De plannen voor realisatie van de twee ecoducten zijn onderdeel van het Nationale Meerjarenprogramma Ontsnippering, het provinciale Programma Veluwe 2010 en de Intentieverklaring Kwaliteitspuls Veluwe. De realisatie van de ecoducten zijn nu in de geldende bestemmingsplannen niet toegestaan. Een ruimtelijke procedure is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen.

1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) kan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn pas bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad mag deze verklaring alleen weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo' vastgesteld. In deze notitie zijn de categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voor die categorieën van gevallen kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a onder 30 Wabo verlenen zonder dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Het project valt niet onder de Lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen door de raad is vereist. De gemeenteraad heeft op 7 maart 2019 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Hoofdstuk 2 BESCHRIJVING INITIATIEF

De bijgevoegde bijlage Ruimtelijke onderbouwing Ecoducten N302 en N344 met bijlagen geeft de motivering dat de aanvraag omgevingsvergunning niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.