direct naar inhoud van Ruimtelijke onderbouwing
Plan: Tullekensmolenweg 54 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.ov1056-vas1

Ruimtelijke onderbouwing

Tullekensmolenweg 54 Beekbergen, behorende bij de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 Wabo

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Inleiding

Bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2018. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft de splitsing van de woning op het perceel Tullekensmolenweg 54 Beekbergen in twee wooneenheden.

1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) kan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn pas bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad mag deze verklaring alleen weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo' vastgesteld. In deze notitie zijn de categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voor die categorieën van gevallen kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a onder 30 Wabo verlenen zonder dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Het splitsen van de woning is een project waarvoor de gemeenteraad al een beleidsnotitie heeft vastgesteld. Daarnaast ligt het project in in de dorpen en valt het onder de in bedoelde notitie genoemde categorie B II: Realiseren van woningbouw (met inbegrip van verbouw) in bestaand stedelijk gebied en de dorpen waarbij het aantal woningen met niet meer dan 50 toeneemt. Daarmee valt het project onder de Lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen door de raad is vereist.

De ruimtelijke onderbouwing voor dit project bestaat uit de beleidsnotitie Meerdere huishoudens in een woning, die is bijgevoegd als bijlage 1 van de Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing.