direct naar inhoud van Ruimtelijke onderbouwing
Plan: Natuurbrug Asselsche Heide
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.ov1049-vas1

Ruimtelijke onderbouwing

behorende bij de Natuurbrug Asselsche Heide op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 Wabo

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Inleiding

Op 24 mei 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten van een natuurbrug over de spoorweg Apeldoorn - Barneveld nabij de Pomphulweg (kad. nrs. SRN T413, 438, 439, 476, 599 en 600 (allen gedeeltelijk)).

De locatie ligt in het op 5 juli 2012 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Veluwe en heeft daarin de bestemmingen Natuur en Verkeer - Spoorweg. De aanvraag is op de volgende onderdelen in strijd met het bestemmingsplan:

Bestemming   Strijdigheid  
Natuur   - bouwen van bouwwerk geen gebouw zijnde (natuurbrug)
- (tijdelijk) gebruik en aanleg van werk/bouwplaats  
Verkeer - Spoorweg   - gebruik van gronden binnen de bestemming Verkeer - Spoorweg voor cq ten dienste van natuurgebied
- bouwen van bouwwerk geen gebouw zijnde (natuurbrug)  

1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) kan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn pas bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad mag deze verklaring alleen weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

De bijgevoegde Ruimtelijke onderbouwing natuurbrug Asselsche Heide met bijlagen geeft de motivering dat de aanvraag omgevingsvergunning niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.