direct naar inhoud van Ruimtelijke onderbouwing
Plan: Laan van Zuidbroek - Nijbroekseweg
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.ov1041-vas1

Ruimtelijke onderbouwing

behorende bij de omgevingsvergunning voor het bouwen van 7 woningen aan Laan van Zuidbroek - Nijbroekseweg op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 Wabo

Hoofdstuk 1 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

1.1 Aanleiding

Een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het bouwen van 7 woningen aan de Laan van Zuidbroek, ter hoogte van de kruising met de Nijkbroekseweg, in deelgebied Het Mozaïek van Zuidbroek.

1.2 Bestemmingsplan

Met het oog op de ontwikkeling van Zuidbroek is in maart 2006 het bestemmingsplan Zuidbroek door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan Zuidbroek is in hoofdzaak te beschouwen als een ontwikkelingsgericht plan. Aan het merendeel van de te ontwikkelen woongebieden zijn globale, nader uit te werken bestemmingen toegekend. Op grond van artikel 3.2, lid 2 van het bestemmingsplan zijn burgemeester en wethouders verplicht de uit te werken bestemming Woondoeleinden uit te werken, met inachtneming van de in dat lid opgenomen uitwerkingsvoorschriften.

Aan de beschreven uitwerkingsplicht is voor onderhavig besluitgebied nog geen uitvoering gegeven. Het geldende bestemmingsplan voorziet daardoor niet in de aangevraagde woningbouw. Derhalve moet de aanvraag ook worden opgevat als een verzoek om een nieuwe uitwerking vast te stellen dan wel als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Voor de onderhavige aanvraag is voor dat laatste gekozen. In dat kader is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

1.3 Wettelijk kader

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) kan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn pas bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad mag deze verklaring alleen weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo' vastgesteld. In deze notitie zijn de categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voor die categorieën van gevallen kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a onder 30 Wabo verlenen zonder dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

De gemeenteraad heeft voor Zuidbroek een bestemmingsplan vastgesteld. Voor het besluitgebied geldt een uit te werken woonbestemming. Onderhavig bouwplan past binnen de uitwerkingsregels van die bestemming.

Daarnaast ligt het project in het bestaande stedelijk gebied en valt onder de in bedoelde notitie genoemde categorie nr. II (realiseren van woningbouw waarbij het aantal woningen per project met niet meer dan 50 toeneemt, met inbegrip van daarbij behorende bouwwerken en overige daartoe behorende voorzieningen). Daarmee valt het project onder de Lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen door de raad is vereist.

1.4 Onderbouwing

Voor het besluitgebied is een concept van een ontwerp-uitwerkingsplan opgesteld, welke is bijgevoegd. Uit dat plan blijkt dat het aangevraagde bouwplan voldoet aan de uitwerkingsregels van het geldende bestemmingsplan en past in de beoogde functionele en stedenbouwkundig structuur. Er is geen reden om te twijfelen aan de uitvoerbaarheid van het nieuwe uitwerkingsplan. Daarmee is de uitvoerbaarheid van onderhavig bouwplan ook voldoende aangetoond. Ook van milieuhygiënische bezwaren is niet gebleken. Qua gemeentelijk woningbouwprogramma passen de nieuwe woningen binnen de ruimte die in dat programma is opgenomen voor Zuidbroek. Concluderend is het bouwplan functioneel, ruimtelijk en milieuhygiënisch goed inpasbaar. Voor de verdere motivatie wordt kortheidshalve verwezen naar het bijgevoegde concept-ontwerpuitwerkingsplan (bijlage 1).