direct naar inhoud van Ruimtelijke onderbouwing
Plan: Ugchelsegrensweg 221 Ugchelen
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.ov1040-vas1

Ruimtelijke onderbouwing

behorende bij de omgevingsvergunning voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Ugchelsegrensweg 221 Ugchelen op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 Wabo

Hoofdstuk 1 Ruimtelijke Onderbouwing

1.1 Aanleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Ugchelsegrensweg 221 is ingediend. Het perceel is gelegen op de Ugchelse enk grenzend aan De Veldekster, hoek Ugchelsegrensweg - Europaweg.

1.2 Bestemmingsplan

In 2004 is een bestemmingsplan in procedure genomen dat voorzag in een herontwikkeling naar woningbouw van het voormalige campingterrein De Veldekster. Inzet was te komen tot een ruim woonmilieu als overgangszone tussen de kern van Ugchelen en de bosgebieden van de Veluwe. Aan de herontwikkeling werd het thema 'wonen in of aan het landschap' gekoppeld; ruime kavels met daartussen ruimte voor groen en bos. Voor de herontwikkelingsproject werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen gemeente en private partijen.


De Veldekster is als plangebied al geruime tijd in ontwikkeling. Zo'n 75 procent van het plangebied is uitgegeven en ontwikkeld en de openbare ruimte is ingericht. De ambities van het wonen in het groen op ruime kavels heeft gerealiseerd in een groen opgezette woonbuurt met
verschillende woningtypen met grote verscheidenheid aan architectuur.


Afgelopen jaren is de behoefte ontstaan het plan De Veldekster op onderdelen aan te passen en het villagebied in samenhang en als geheel af te ronden. Hiertoe is een het bestemmingsplanherziening Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen in procedure genomen. Eén van de wijzigingen die deze bestemmingsplanherziening regelt, ziet toe op de zogeheten vier enkwoningen. Voor deze woningen wordt een lichte verschuiving richting de Ugchelsegrensweg voorgesteld, zodat er ook achtertuinen kunnen ontstaan en meer ruimte overblijft voor instandhouding van de aanwezige houtwal (bosschage) achterop de kavels. De inhoud van de te realiseren woningen wordt verhoogd van 800 m3 naar 900 m3. Verder wordt het huidige fietspad meer naar het noorden verlegd zodanig dat een logischer aansluiting wordt gevonden op de Europaweg.

Het geldende bestemmingsplan Zuidwestpoort: De Veldekster verzet zich tegen de positionering en inhoudsmaat van de woning op de enk zoals deze aangevraagd is. Het hiervoor genoemde verzoek om omgevingsvergunning moet worden opgevat als een verzoek om afwijking van het geldende bestemmingsplan, vooruitlopend op het nieuwe planologische juridische regime dat gaat gelden krachtens het bestemmingsplan Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen, waarbinnen het bouwplan wel past. In dat kader is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

1.3 Wettelijk kader omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) kan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn pas bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad mag deze verklaring alleen weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo' vastgesteld. In deze notitie zijn de categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voor die categorieën van gevallen kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a onder 30 Wabo verlenen zonder dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Het bouwen van een woning op de Ugchelsegrensweg valt binnen het project De Veldekster waarvoor de gemeenteraad al een eerder een bestemmingsplan heeft vastgesteld. De afronding van dit project en de daarmee verband houdende stedenbouwkundige aanpassingen vallen binnen de gegeven raadskaders. Daarnaast ligt het project in het bestaande stedelijk gebied en valt daarmee het project onder de Lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen door de raad is vereist.

1.4 Onderbouwing

Voor het besluitgebied is een ontwerpbestemmignsplan opgesteld, dat is bijgevoegd. Uit dat plan blijkt dat het aangevraagde bouwplan voldoet aan de regels uit het ontwerpbestemmingsplan. Onder invloed van de ingediende zienswijze van de dorpsraad Ugchelen zal in het vast te stellen bestemmingsplan Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen de gemeenteraad worden voorgesteld een een wijziging op de verbeelding (plankaart) door te voeren die toeziet op de aanleg van een groenstrook tussen voorerf en het openbare gebied. Deze aanpassing heeft geen effecten op de realisatie van het bouwplan.

Ten behoeve van het plan is een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder verleend. Van overige milieuhygiënische bezwaren is niet gebleken. Concluderend is het bouwplan functioneel, ruimtelijk en milieuhygiënisch goed inpasbaar. Voor de verdere motivatie wordt kortheidshalve verwezen naar het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen.