direct naar inhoud van Ruimtelijke onderbouwing
Plan: Wieselseweg 110 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.ov1029-vas1

Ruimtelijke onderbouwing

behorende bij de Wieselseweg 110 Wenum Wiesel op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 Wabo

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Inleiding

Het bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 oktober 2013, in januari 2014 in werking getreden en op 3 december 2014 onherroepelijk geworden. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft het plaatsen van een bijgebouw op locatie het perceel Wieselseweg 110.
Op het perceel waarop het nieuwe bijgebouw wordt gebouwd zijn diverse bijgebouwen aanwezig. Het bijgebouw groot 75 m² dient ter vervanging van de aanwezig verspreid liggende bijgebouwen. Ca 150 m² aan bijgebouwen wordt gesloopt.
Deze aanvraag om vergunning is in overeenstemming met de inspraakreactie van de heer .... op het voorontwerp bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied.
Deze inspraakreactie op het bestemmingsplan en het standpunt van burgemeester en wethouders wordt voorzover van belang hierna geciteerd uit de inspraaknota:

"Inspraakreactie nr. 8077 (....Wieselseweg 110, 7345 CC, Wenum Wiesel )

Reactie  
Verzoek tot vergroting van het bouwvlak aan de Wieselseweg 110. Het huidige bouwvlak is erg klein ingetekend en vanwege de aanwezigheid van een spreng is de mogelijkheid om de woning in noordelijke richting uit te breiden niet aanwezig. Verzoek om het bouwvlak met 10 meter in zuidelijke richting uit te breiden.
Voorts wordt verzocht om toepassing van de saneringsregeleing. Inspreker heeft een anterieur contract aangegaan met de gemeente en vraagt welke stappen hij verder moet ondernemen om concreet toepassing te kunnen geven aan de planwijziging.

Overweging
De vorm en omvang van het bestemmingsvlak sluit aan op die uit het vigerende bestemmingsplan. Het bouwvlak is nieuw en is opgenomen vanwege de ligging in het beschermde dorpsgezicht. Omdat Wieselseweg 110 vanaf de openbare weg nauwelijks zichtbaar is en het aan de achter- en zijkant dicht tegen de perceelsgrenzen aanligt, wordt akkoord gegaan met de uitbreiding in zuidelijke richting.

 

Met inspreker is in een gesprek gezamenlijk geconcludeerd dat de overeengekomen toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan nu kan worden meegenomen in deze integrale herziening. De huidige aanwezige bebouwing in het naastgelegen bosgebied bedraagt 240 m². De helft hiervan wordt middels aanpassing van de verbeelding mogelijk gemaakt waarvan 75 m² bij recht en het overige via een afwijkingsbevoegdheid.

Conclusie
De reactie geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan te weten de verbeelding en de regels:

  • Het bestemmingsvlak wordt 10 m in zuidelijke richting uitgebreid;
  • Aanduiding dependance wordt opgenomen;
  • 120 m² aan bijgebouwen wordt mogelijk gemaakt in de bestemming Groen-Landschapselement. 75 m² bij recht en de overige 45 m² middels een afwijkingsbevoegdheid. Op de verbeelding wordt de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding – schuur' opgenomen."

Bovenstaande inspraakreactie is vervolgens als volgt juridisch vertaald in de regels van het bestemmingsplan.

Bebouwing   Maximale bouwhoogte, oppervlakte    Bijzondere regels   
bouwwerken, geen gebouw zijnde   overig: 2 m   - van de bouwhoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd  
bijgebouwen   ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'   de bestaande gebouwen behorende bij de aangrenzende woonbestemming zijn toegestaan en mogen worden gebruikt ten behoeve van de aangrenzende woonbestemming  
schuur   75 m² ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-schuur    
bestaande bebouwing   bestaand   - uitsluitend behorend en ten behoeve van de aangrenzende woonbestemming  

6.4.1 afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 7.2 bepaalde voor het bouwen van 45 m² aan bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - schuur' of hieraan direct grenzend.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1029-vas1_0001.png"

Toetsing aanvraag om omgevingsvergunning
Bij de toetsing is gebleken dat de bouwaanduidingen schuur en bijgebouwen in de bovenstaande bebouwingstabel zijn verwisseld. De bouwaanduiding schuur had op de verbeelding moeten staan. Abusievelijk is dit aangeduid met bijgebouwen. Formeel-juridisch kan er daardoor geen omgevingsvergunning worden verleend via de reguliere procedure.

1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) kan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn pas bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad mag deze verklaring alleen weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo' vastgesteld. In deze notitie zijn de categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voor die categorieën van gevallen kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a onder 30 Wabo verlenen zonder dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.
Foutherstel zoals hier aan de orde, kan hieronder worden begrepen. Bovendien is de saneringsregeling bijgebouwen een beleid dat standaard in de regels van de buitengebied bestemmingsplannen wordt opgenomen.