direct naar inhoud van 4.4 Cultuurhistorie en archeologie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1020-vas1

4.4 Cultuurhistorie en archeologie

4.4.1 Cultuurhistorische waarden

De locatie ligt in een gebied met een lage cultuurhistorische attentiewaarde. Dat maakt verder onderzoek niet noodzakelijk.

4.4.2 Archeologische waarden

De nota I-cultuur is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 februari 2006. Bij de nota horen een archeologische en een cultuurhistorische beleidskaart. De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van archeologische resten. Volgens deze kaart ligt de projectlocatie in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde, wat inhoudt dat bij ruimtelijke ontwikkelingen archeologisch onderzoek verplicht is. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.

Onderzoeksresultaten

Door Transect is bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (kenmerk12120007, datum 14-03-2013, zie bijlage)

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een (middel)hoge archeologische verwachting. In de top van het pleistoceen substraat, d.w.z. het archeologisch relevante niveau, zijn geen (deels) intacte bodems geconstateerd. Ook is deze niet afgedekt door een oud bouwlanddek. Al met al is de verwachting dat circa 50 cm van de top van het pleistoceen substraat ontbreekt en dat hiermee eventueel aanwezige archeologische waarden, voor zover deze in het plangebied aanwezig waren, geheel of vrijwel geheel zijn verstoord. Op basis hiervan zijn geen archeologische vervolgmaatregelen nodig.