direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 BELEIDSKADER
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1020-vas1

Hoofdstuk 3 BELEIDSKADER

In dit hoofdstuk wordt het beleidskader behandeld. Aan de orde komt het meest relevant geachte ruimtelijke beleid op provinciaal- en gemeentelijk nivo.

In januari 2010 heeft het college van Gedeputeerde Staten het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (verder: KWP3) vastgesteld.Het KWP3 heeft als doel het woningaanbod op regionaal niveau, zowel kwantitatief als kwalitatief, zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte aan woningen. Het beschrijft per regio de programmatische opgave op basis van de geconstateerde regionale woningbehoefte en is daarmee het richtpunt voor woningbouwbeleid van gemeenten in de regio. Het KWP3 geeft alleen een referentie- en afsprakenkader aan op regionaal niveau.
Op basis van dit programma heeft de provincie de regio's in de provincie Gelderland verzocht om afspraken te maken over de hoeveelheid te bouwen woningen. Apeldoorn heeft eind 2011 een eigen behoefte onderzoek uit laten voeren. Dit behoefte onderzoek heeft bij raadsbesluit van 22 november 2012 geleid tot een sterk naar beneden bijgesteld woningbouwprogramma, beter afgestemd op de demografische vooruitzichten van de
gemeente Apeldoorn. Het aan de orde zijnde woningbouwplan, waarbij 36 appartementen gesloopt worden en 14 grondgebonden woningen teruggebouwd, past binnen dit vastgestelde woningbouwprogramma.

Op het schaalniveau van de regio Stedendriehoek bevat de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 uitspraken over hoe om te gaan met het woningbouwprogramma in relatie tot herstructurering en transformatie. Uitgangspunt is om het kwalitatieve aanbod van dergelijke locaties concurrerend te maken ten opzichte van nieuwe locaties. Dit vanwege de vitaliteit van bestaande steden en dorpen, maar ook vanwege de wens tot een zorgvuldig ruimtegebruik. Groot belang wordt gehecht aan herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Een substantieel deel van de behoefte wordt ingevuld op binnenstedelijke transformatielocaties.

Het aan de orde zijnde project voorziet in zo'n binnenstedelijke transformatie, waarbij aangesloten wordt op de kwalitatieve woningbehoefte. De bevolkingsgroei van Apeldoorn is nagenoeg gestabiliseerd tot een groei van 0,03% per jaar. Het woningaanbod binnen de wijk Orden bestaat voor een groot deel uit een eenzijdig aanbod van (naoorlogse) appartementen. De vernieuwing van de wijk vraagt om meer differentiatie in het woningaanbod, zowel op het niveau van de woningen als op niveau van het type woonmilieu. De behoefte bestaat om in de wijk Orden vooral betaalbare, grondgebonden woningen te ontwikkelen, die een welkome aanvulling zijn op het huidig woningaanbod. Met name de minder dure woningen met tuinen kunnen een goede bijdrage leveren aan meer gevarieerde woningen in de wijk.

In februari 2002 heeft de gemeenteraad het structuurplan voor het stedelijk gebied vastgesteld. In het structuurplan zijn de ambities van de stad voor de langere termijn (tot 2020) geformuleerd. Het is de ambitie van Apeldoorn in de komende periode verder uit te groeien tot centrumstad binnen de regio Stedendriehoek. Dat werkt naar twee kanten: enerzijds het leveren van een bijdrage aan de opvangfunctie van de stad voor de groei van de regionale bevolking en de regionale werkgelegenheid. Anderzijds meer uitstraling van de stad door meer en betere regionale voorzieningen en attracties. Het structuurplan gaat uit van het concept van de complete stad. In de complete stad horen naast intensief gebruikte stedelijke ruimte ook openbare ruimte van hoge kwaliteit en speel- en recreatieruimte thuis. Compacte stedelijke toevoegingen zullen vooral in en om het centrum en de stadsdeelcentra een plek moeten krijgen.

Er is inmiddels een ontwerp in procedure van een nieuwe structuurvisie. Deze visie gaat uit van het bieden van vrijheid. De kwaliteiten van Apeldoorn vormen het fundament. Voorbeelden hiervan zijn de Veluwe, beken en sprengen en de fijnmazige voorzieningenstructuur. Buiten het fundament wordt veel handelingsvrijheid geboden aan de hand van vijf ontwikkelingsprincipes. Het aan de orde zijnde project past binnen deze principes.

Algehele conclusie is dat de ontwikkeling past binnen het beleidskader.