direct naar inhoud van 4.3 Natuurwaarden
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1019-vas1

4.3 Natuurwaarden

4.3.1 Algemeen

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos- en natuurcompensatie.

Soortbescherming

Op grond van de Flora- en faunawet (verder: Ffw) is iedere handeling verboden die schade kan toebrengen aan de op grond van de wet beschermde planten en dieren en/of hun leefgebied. De wet kent een algemene zorgplicht, omvat daarnaast een reeks van verbodsbepalingen en heeft een groot aantal soorten (verdeeld over verschillende categorie├źn) als beschermd aangewezen.

Gebiedsbescherming

Naast de soortbescherming wordt de gebiedsbescherming geregeld binnen de Natuurbeschermingswet (in de Natura 2000-gebieden) en binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Bescherming van bos is aan de orde als bestemmingen van bestaand bos worden gewijzigd.

4.3.2 Onderzoeksresultaten

De aan de orde zijnde procedure voorziet in een beperkte afwijking van de gebruiksregels behorende bij de ter plaatse geldende verblijfsgebiedbestemming. Binnen het plangebied is geen sprake van gebieden met een beschermde status (Natura 2000, Ecologische Hoofdstructuur). Gezien de aard van het initiatief zal er ook geen sprake zijn van (externe) effecten op deze gebieden. Er is geen aanleiding tot nader onderzoek.