direct naar inhoud van 2.7 Bestemmingsplan
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1019-vas1

2.7 Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West

De locatie heeft in het in 2007 vastgestelde bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West de bestemming Verblijfsgebied, zie onderstaande uitsnede van de bestemmingsplankaart. Aan deze bestemming zijn gebruiksregels gekoppeld. De gronden zijn daarmee bestemd voor:

  • 1. verblijfsgebied, waartoe in ieder geval (ontsluitings)wegen, fiets- en voetpaden, parkeer en speelvoorzieningen worden gerekend;
  • 2. in- en uitritten;
  • 3. ontwikkeling en instandhouding van grasbermen met daarbij behorende boombeplanting ter plaatse de aanduiding “grasbermen”;
  • 4. ontwikkeling en instandhouding van grindbermen met daarbij behorende boombeplanting ter plaatse de aanduiding “grindbermen”;
  • 5. ontwikkeling en instandhouding van bosstroken ter plaatse van de aanduiding “bosstroken
  • 6. nutsvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;

met de daarbij behorende bouwwerken.

Het gebruiken van de gronden voor een standplaats is hier niet onder te scharen en het voorgestelde gebruik is daarmee niet passend binnen de bestemming cq bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1019-vas1_0003.jpg"

Nieuwe bestemmingsplannen

Voor het hele grondgebied van Apeldoorn worden nieuwe bestemmingsplannen opgesteld. In de zogenaamde actualiseringsplannen worden de meest recente beleidsinzichten verwerkt. In de nieuwe actualiseringsbestemmingsplannen wordt standaard het gebruik voor “markten en standplaatsen voor ambulante handel” toegestaan in de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied. Een voorbeeld daarvan is het op 8 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden. De keuze om binnen de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied of een gelijkwaardige bestemming standplaatsen toe te staan, is alleszins verdedigbaar, zoals verwoord in het standplaatsenbeleid, omdat standplaatsen ook op en aan de weg zijn ontstaan en daar eigenlijk een onlosmakelijk verband mee vormen.

De actualisering van het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West is momenteel niet aan de orde. In verband met de gewenste spoedige opheffing van de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan is het wenselijk om op de actualisering van het toekomstige bestemmingsplan vooruit te lopen door het verlenen van een omgevingsvergunning waarmee de strijdigheid wordt opgeheven.