direct naar inhoud van 2.3 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1019-vas1

2.3 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020

In dit document staan de belangrijkste uitgangspunten en ambities voor het economische beleid van Apeldoorn tot 2020. Voor verschillende economische sectoren zijn gedetailleerde uitvoeringsplannen gemaakt. Als ambitie kiest Apeldoorn voor verdere economische ontwikkeling. Speerpunten zijn:

  • een evenwichtige economische basis behouden;
  • de productiestructuur verbreden (clusterspecialisatie);
  • de kwaliteit van toerisme en recreatie verbeteren;
  • de binnenstad en vier wijkcentra versterken;
  • de plattelandseconomie verstevigen.

De gemeente heeft 18 concrete activiteiten en projecten vastgesteld op verschillende economische terreinen; kantoren en bedrijven, wijkeconomie, zorgsector, detailhandel en horeca, toerisme en recreatie, plattelands-ontwikkeling en -economie, arbeidsmarkt en relatiebeheer.

Voor de planlocatie is met name de wijkeconomie van belang. De afgelopen jaren is het werken steeds meer verdwenen uit de wijken. Het ontbreken van een evenwichtigefunctiemenging heeft echter een negatieve invloed op de leefbaarheid. Apeldoorn wil de werkgelegenheid op wijkniveau stimuleren. De gemeente wil wonen en werken in de wijk combineren. Daarvoor worden bepaalde economische activiteiten weer teruggebracht naar de wijk en blijven bestaande activiteiten behouden. Alleen werkfuncties die functioneel, ruimtelijk en milieuhygiënisch te combineren zijn met wonen worden gestimuleerd. Het gaat dan vooral om bedrijven in milieucategorie 1 en 2. Stimulering van de wijkeconomie moet leiden tot meer werkgelegenheid en vergroting van de leefbaarheid, veiligheid en het sociaal-maatschappelijk draagvlak in de wijk. Vanzelfsprekend wil de gemeente graag dat al gevestigde ‘mengbare’ bedrijven in de wijk blijven.