direct naar inhoud van 1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1019-vas1

1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) kan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn pas bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad mag deze verklaring alleen weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo' vastgesteld. In deze notitie zijn de categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voor die categorieën van gevallen kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a onder 30 Wabo verlenen zonder dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Voor standplaatsen in de openbare ruimte binnen bestaand stedelijk gebied heeft de gemeenteraad al een ruimtelijk kader gegeven. In alle actualisatiebestemmingsplannen voor het stedelijk gebied stelt de gemeenteraad namelijk een regeling vast waarmee standplaatsen zijn toegestaan in de bestemming verblijfsgebied. Daarnaast ligt het project in bestaand stedelijk gebied en valt onder de in de notitie genoemde categorie IV, het realiseren van commerciele voorzieningen als gevolg waarvan de vloeroppervlakte aan voorzieningen met niet meer dan 3000 m2 toeneemt. Daarmee valt het project onder de Lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen door de raad is vereist.