direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1015-vas1

1.1 Inleiding

Bestemmingsplan Brinkhorst en Orden is vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2004 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 31 augustus 2004. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft de aanleg van een deel van de Grift ter plaatse van de Waterloseweg. Vanaf het Brinkpark tot aan de spoorlijn ten zuiden van de Waterloseweg wordt de Grift bovengronds gebracht. Het eerste gedeelte van dit trace, vanaf het Brinkpark langs de PWA-laan, past binnen het bestemmingsplan en voor de aanleg is al een omgevingsvergunning verleend. Het laatste gedeelte, vanaf de PWA-laan over de Waterloseweg tot aan de spoorlijn, ligt grotendeels in de bestemmingen Woondoeleinden en Kantoordoeleinden, zie onderstaande afbeelding en Bijlage 1 Uittreksel geldend bestemmingsplan. De aanleg is niet passend binnen deze bestemmingen. Om de gevraagde omgevingsvergunning te kunnen verlenen, is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1015-vas1_0001.jpg"

Uitsnede bestemmingsplankaart

Het terugbrengen van de Grift vanaf het Brinkpark tot langs de Waterloseweg zorgt ervoor dat een nieuwe schakel wordt toegevoegd in het meerjarige programma om de Grift in de gehele stad weer bovengronds te krijgen. Dit als uitvloeisel van het gemeentelijk groenbeleid, zoals dat is vastgelegd in de gemeentelijke beleidsnota Groene Mal (oktober 2002). Het water creƫert een nieuwe dimensie in de openbare ruimte en brengt een stukje cultuurhistorie terug. De uitgangspunten hoe het herstel van beken en sprengen vorm gegeven moet worden, zijn vastgelegd in het Waterplan dat door de gemeente en het Waterschap gezamenlijk is ontwikkeld en vastgesteld. Het opgestelde Programma van Eisen openbare ruimte dat model heeft gestaan voor het ontwerp van het herinrichtingsplan, vindt zijn grondslag in dit Waterplan.