direct naar inhoud van 4.5 Archeologie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1013-vas1

4.5 Archeologie

4.5.1 Archeologische waarden

Het gedeelte van de Laan van Malkenschoten waarop deze onderbouwing betrekking heeft, ligt in een zone die volgens de archeologische beleidskaart zijn aangeduid met een middelhoge verwachting op archeologische waarden. Deze verwachting is gebaseerd op reeds bekende geo(morfologische) en archeologische waarden.

Op basis van deze verwachtingswaarde is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (rapport Arcadis 24 juni 2011). Doel van het onderzoek is het verifieren van de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek en het krijgen van inzicht in de intactheid van de bodem.

Uit het rapport blijkt dat het plaatselijk lijkt te gaan om een daluitspoelingswaaier (vanwege de aanwezigheid van grind in de C-horizont). De bodem in het onderzochte plangebied is echter tot in de C-horizont verstoord. Er bevinden zich puinbrokken en asfalt in de laag onder de bouwvoor (bovenste laag grond). De bodemverstoring is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door de werkzaamheden bij het aanleggen van de weg. Er worden in het plangebied dan ook geen intacte archeologische waarden meer verwacht.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan de verwachtingswaarde van het plangbied worden bijgesteld van middelhoog naar een lage archeologische verwachtingswaarde. Uit de gemeentelijke Beoordeling rapportage archeologie blijkt dat het tracé van de Arnhemseweg en Laan van Malkenschoten over de lengte waar de werkzaamheden zijn gepland, kan worden vrijgegeven voor wat betreft archeologie.