direct naar inhoud van 4.4 Cultuurhistorie
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1010-vas1

4.4 Cultuurhistorie

4.4.1 Cultuurhistorische waarden

De planlocatie ligt in een gebied dat op de cultuurhistorische beleidskaart een lage attentiewaarde heeft. Aanbevolen wordt om de cultuurhistorische waarden te behouden, te herstellen en te versterken.

4.4.2 Archeologische waarden

Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. Volgens de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente heeft de locatie aan de Hanekerweg 14 een gemiddelde verwachtingswaarde. Omdat er op deze locatie enkel sprake is van het omzetten van een bestaand (reeds vergund) gebouw wordt archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht. Het aspect archeologie vormt daarmee geen belemmering voor voorliggend plan.