direct naar inhoud van 2.4 Notitie meerdere huishoudens in één woning
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1010-vas1

2.4 Notitie meerdere huishoudens in één woning

De status dependance was normaal voorbehouden aan situaties die bestonden voor medio 1992 en bij de gemeente bekend waren. Het zijn zelfstandige woonsituaties in bijgebouwen/ bakhuizen, welke juridisch gezien strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan en waarvan het legaliseren voortvloeide uit het gemeentelijk selectief pardon (1992).

Op 18 december 2009 heeft de gemeenteraad de Notitie "Meerdere huishoudens in één woning" vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van deze notitie is de toenemende behoefte aan bijzondere woonvormen waarbij meerdere huishoudens op één adres wonen. In de huidige samenleving neemt de vraag naar bijzondere woonvormen toe. Deze woningmarktrend is ook binnen de gemeente Apeldoorn merkbaar doordat de vraag naar differentiatie in het type en/of de verschijningsvormen aan woonruimte groeit.

Om ontoelaatbare of ongeremde groei van "tweede"(commercieel aantrekkelijke) woningen te voorkomen gelden voor dependance-woningen strikte voorwaarden. aan een dependance-woning kan dan ook uitsluitend medewerking worden verleend na het doorlopen van een planologische procedure. Hiermee wordt voorkomen dat met het toelaten van een dependance-woning extra juridische ruimte voor het toestaan van bijgebouwen ontstaat. Tevens wordt met het doorlopen van een ruimtelijke procedure gegarandeerd dat een goede ruimtelijke afweging wordt gemaakt voor het betreffende perceel en haar omgeving. Om aan een verzoek tot realisatie van een dependance medewerking te kunnen verlenen gelden de volgende uitgangspunten:

  • een dependance-woning is een gebouw dat ondergeschikt is aande hoofdwoning ten behoeve van de huisvesting van een zelfstandig huishouden en dat juridisch één geheel vormt met de hoofdwoning;
  • een dependance-woning heeft geen zelfstandig recht op bijgebouwen;
  • een dependance mag niet worden uitgebreid, met inbegrip van dakkapellen, erkers en balkons;
  • een dependance-woning heeft een oppervlakte van maximaal 65 m² zowel in het stedelijk gebied/ dorpen alsook in het buitengebied. Door de beperking van dit oppervlak kan geen groter volume ontstaan ten opzichte van de hoofdwoning en is de ondergeschikte functie van de dependance gewaarborgd. Verder geldt dat door de dependance-woning geen overschrijding mag ontstaan ten opzichte van de geldende maximaal toelaatbare bebouwingsoppervlakte van de hoofdwoning inclusief bijgebouwen;
  • Verzoeken worden getoetst aan de gebiedsspecifieke stedenbouwkundige randvoorwaarden om een goede inpassing te kunnen waarborgen