direct naar inhoud van 3.2 Het plan
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1006-vas1

3.2 Het plan

Locatie 1

In de gebiedsvisie is ten zuiden van de Beemterweg, rondom de Nieuwe Wetering een opgave van 5 ha nieuwe natuur geformuleerd. Aan de westkant van de Nieuwe Wetering hebben waterschap Veluwe en gemeente Apeldoorn (na kavelruil) een aaneengesloten stuk grond van 2,5 ha verkregen. Hier zal een stapsteen worden ontwikkeld van 1 ha groot met aangrenzend een bos-natuurelement van 1,5 ha.

De inrichting van de stapsteen en plasdras oever is voor Waterschap Veluwe gerelateerd aan de Kader Richtlijn Water-opgave voor de Nieuwe wetering. Dit is nodig om de omstandigheden voor de waterflora te verbeteren, zodat er een betere waterkwaliteit ontstaat. Dit is vastgelegd in het Waterbeheerplan van Waterschap Veluwe, waarin voor de Nieuwe Wetering een te lage KRW-maatlatscore voor waterflora is geconstateerd.

Binnen het op de luchtfoto aangegeven blauwe vlak worden natuuurvriendelijke oevers en een stapsteen aangelegd. Binnen het groene vlak wordt natuur gerealiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1006-vas1_0007.jpg"

Binnen het blauwe vlak zal een standaard dwarsprofiel KRW type weteringen worden gerealiseerd.

Locatie 2

Deze locatie ligt in het zoekgebied 'Verbindingskanaal Oost'. De totale opgave uit de Gebiedsvisie voor dit deelgebied bestaat uit 10 ha natuur (5 ha bos en 5 ha bloemrijk grasland) met een doorgaand fietspad en wandelpaden.

Op dit moment heeft de gemeente Apeldoorn van dit gebied circa 5,7 ha in bezit en wil deze als eerste fase gaan inrichten. Hiertoe is een inrichtingsplan opgesteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1006-vas1_0008.jpg"

In het gebied komen afwisselend boselementen en bloemrijke graslanden. De maat van deze elementen sluit aan bij de karakteristieken van het onderliggende kampenlandschap. Over de hele zuidrand van het gebied wordt de randbeplanting versterkt. De boselementen bestaan uit een kern van bomen met een rand van struikbeplanting. Dit versterkt het leefgebied van insecten, vlinders en kleine vogels. De hoge bomen staan op 20 meter vanaf de aangrenzende agrarische percelen, zodat de schaduwwerking beperkt is. Op de plek waar vroeger een kolk heeft gelegen, wordt een poel aangelegd. Dit is een lage plek in het terrein. Binnen de locatie wordt een ooievaarsnest geplaatst.

Door het gebied heen komen fiets- en wandelpaden. De paden maken het gebied toegankelijk voor omwonenden en bezoekers uit Zuidbroek en de omgeving. Honden moeten aan de lijn. De paden liggen zo dat er een verbinding ontstaat tussen de Kraaienjagersweg en de Lochemsestraat. Woonhuizen en landbouwkundige percelen die nu vanaf de Lochemsestraat bereikbaar zijn blijven bereikbaar.

Ruiterpaden vormen geen onderdeel van de vastegestelde Gebiedsvisie.Omdat er vanuit de buurt en gebruikers van de manege toch vraag naar is wordt in dit deelgebied ruimte vrijgehouden voor een mogelijk pad in de toekomst. Op dit moment is er geen financiering voor en is er geen sprake van het meekoppelen aan een groter netwerk dat aan de manege verbonden is.

Locatie 3

In de visie Weteringse Broek is binnen het project 'Groot Lochem' de aanleg van een recreatief punt opgenomen. Met een recreatieve ontmoetingsplek, gesitueerd op een kruispunt van recreatieve routes in het midden van het gebied, wordt een rust en ontspanningsplek gecreerd voor recreanten en bewoners.

In de recreatieve ontmoetingsplek komen veel van de wandel- en fietsroutes in het Weteringse Broek samen. Daarmee vormt dit perceel een rustpunt in het Weteringse Broek. De inrichting van deze plek zal sober zijn; passend in het landelijke karakter van het Weteringse Broek. In de driehoek zullen picknick-bankjes, een informatiepaneel, speelaanleidingen (boomstammen, stenenhopen en wilgentenen huisjes) en een boomgaard te vinden zijn. De locatie wordt omgeven door een sloot met natuurlijke oevers. Bestaande waardevolle bomen zijn opgenomen in het plan en worden behouden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1006-vas1_0009.jpg"