direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 INLEIDING
vastgesteld
NL.IMRO.0200.ov1006-vas1

Hoofdstuk 1 INLEIDING

Voornemen bestaat om op 2 locaties in het buitengebied ten noordoosten van de stad nieuwe natuur en op 1 locatie een recreatieve ontmoetingsplek te ontwikkelen. Dit als onderdeel van de gebiedsvisie Weteringse Broek.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.ov1006-vas1_0001.jpg"

De betreffende locaties maken deel uit van het in 1983 vastgestelde bestemmingsplan Broekland-Woudhuis en hebben daarin de bestemming "Agrarisch gebied". Deze bestemming laat uitvoering van het voornemen niet toe.

Voor het gebied waarin de drie locaties liggen is een nieuw bestemmingsplan in procedure. Het voorontwerp van bestemmingsplan Buitengebied Noordoost heeft in september 2009 ter visie gelegen.

Het plan tot natuurontwikkeling en realisatie van een recreatieve ontmetingsplek wordt ruimtelijk aanvaardbaar geacht. Om die reden wordt medewerking gegeven aan uitvoering hiervan met een omgevingsvergunning.

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) kan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn pas bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad mag deze verklaring alleen weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 'Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo' vastgesteld. In deze notitie zijn de categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voor die categorieën van gevallen kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a onder 30 Wabo verlenen zonder dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

Het aan de orde zijnde plan tot natuurontwikkeling en realisatie van een recreatieve ontmetingsplek past binnen de beleidskaders van de visie Weteringse Broek die in 2007 is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee valt het project onder de Lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen door de raad is vereist.